Israel in Golan Heights ah kum tam ngai hmang pha maiti tawk

Israel in Golan Heights ah kum tam ngai hmang pha maiti tawk

Golan topographical mapKum khat lai laihnia a co hnua ah Golan Heights hnia ah Israel in maiti (oil) tam roh umhhnak tawk kio ai tunhnua kum tam ngai Israel ca tham tuhin ruathnak umh ii.

Afek Oil and Gas company ai chief geologist Dr. Yuval Bartoc in Channel 2 thuthang ah a relhnak ah, “Kin reel li hnak ber heh lailung meter 350 dung in sah ii. Maisati umhmun lailung heh a tlangpui in meter 20 an 30 dung sah de ii. A poimawhhnak tu he tia lailung sah song ah a dim in maiti umh maan ii. Kin ling tuh poimawhhnak tu maiti heh lung song ah umh rori tihnak ii.” ti ii.

Golan Heights ah hmun thum ah lai hnia co ai maiti tam roh tawk ngah kio i hang. Maiti heh tengki (barrel) in billion tam ngai suak thai ai, Israel in a kuulhnak veksen tham tuh ii. Israel in nisiar maiti heh barrel 270,000 dung hmang tio ii.

Israel in tipuithuanthum hnia ai mai hlivua tam ngai co pha tawk maanin Mediterranean tipuithuanthum dung ah company tam ngai ding bangin Golan hmun ah khai company tam ngai ding thai ii.

Golan-Heights-Israel

Hetin Golan ah maiti lang pha tawk napui he hmun heh Israel in thu nai ngaingai maw tihnak thu ah thubuai umh thai ii. Golan Heights heh Israel in Syria thawn a tawngdun hnua 1967 kum ah lang ngah kio awng ai laivum ram tam ngai in a lungkhim pui lo ii.

Only registered users can comment.