Wed. May 22nd, 2024

Tunah Zanniatram ah raltho in vansang in kin umh, kin har, kin zonzai, kin thi lianglo teng ii.

Tun bang in zaiman kin cang tihnak thu heh thupui ber ruat hal lo le singkhaw hmailam ah kon kin hleng tuh cuang lo ii. Zanniat miuk Pu Hlur Hmung ai fapa Pu Albert Sanglyen in Zanniat mi heh politics kin daih lo maan kin poi ngai thu heh Mar-April 2021 dung ah Sita-Natchaung lam ai kaaptu ah Zanniat kin tel in kin thi fangin laivum Zanniat huap in vai 1hnak Emergency Meeting heh April 3, 2021 nia ko awng ingkhaw, internet hmang in video in kin tawkdunhnak ah ah kin rel awng zo ii.

Thupui ber leplo ah Zanniatram le Zanniat mi in sam ber ngelngohnak tu konghoidunhnak Politics ah kin sam, kin fuh lo, kin khelh maanin Zanniat ram ah raltho in, kin buai, kin har, raltlan in umh kul ai, kin thi lianglo i hang.

Politics kin fehpuihnak kin khelh, kin fuh lo, pha lo hnalam tu aisu bang khai cia hnia ah tuar thai li ii.

July 3, 2021 nia ah Pa Zam Ro Lian in kin vekin lingthiam tuhin kin dinhmun le kin samhnak te video in thu kin rel zo ii https://www.facebook.com/1000004…/videos/1196217604125366/.), phan takin ruat pha ii.

Tunah Laitlang ai Zanniatram kong kin hoitu te in fehpuihnak Politics ah kin fuh lo hnak ber heh ruat kin hiam lo lekhaw kin hmailam ah Zanniatram huap in, Zanniat in tungding ben ngaingai tuh lo ii sing.


Ruat kin kulhnak te:

1) Kin khelhhnak 1hnak

Kawl SAC ralkap ukhnak in daih lo maan tawng kin hiam tlang napui, tawng tuhdan ruat thiam lo ii sing. Maithal awh in SAC ralkap te rek ngah tuh dung khiah kin thupui ber leplo hnak i lo. Mi rek kul lo, maithal puak lo in rin mi neh thildan, ram danglam ruai thil dan umh pah ii.

SAC ralkap te tawng hiam ve in tunnai niu ai dinghnak Falam peng le Kalay-Kabawi in dinhnak CNO/CNDF (Chin National Organization/Chinland Defence Force) khiah Laitlang ai Zanniatram hotu le mipui te in kin kop hnak khiah kin khelhnak a hampanhnak i hang.

SAC ralkap ukhnak tawng kin hiam i lekhaw Chin huap in, thinlung kau ngai nai in, thu in le kin naihnak thazang tian in pertlang tuhdan sawn khiah kin ruat ta lo hnak khiah kin khelh zo hang. Kum 30 val hamlak ah maithal awh in umh zo hnak le phuncang in Kawl ralkap cozah thawn tawngdun le ngiardun in umh cia zo hnak CNF/CNA (Chin National Front/Chin National Army) sawn khiah kop kin thiam ta lo hnak, kop kin hiam ta lo hnak khiah politics ah kin khelhnak hampanhnak ii. CNF/CNA heh a pha ber tihnak i lo ing. Politics ruat maan kop kin kul thu rel ii sing.

Ralkap ukhnak tawngtu in, nunhnak liam tian in umh napui singkhaw a ben lam ah kin hming, kin miphun, kin khua le ram in mi bangin phathnemhnak co leh cuang lo le singkhaw lovang in tuar ngah lianglo, thi lianglo menma in kin cang thai tihnak ruat thiam kin kul ii.

2) Kin khelhnak 2hnak

CNO/CNDF kin kop hnua kin khelh leh hnak tu Zanniatram song ah CNO/CNDF raltawngzirhnak hmun (Army Training Ground/Camp) kin bawn khiah tunah Kawl SAC ralkap te in kin ram ah kin luthnak a san ber ii. Laitlang ai Zanniatram mipui te in CNO/CNDF a kophnak kin khelh napui, ngaithiamdun thil lai ii. Army Training hmun tebang heh ral kin lut lekhaw tlan bai tuh hmun ah bawn kel ii. Zanniat ram khiah a ramsong umh lo in rin ramzuk (myipung/Map) sik in rin raltawng zirhmun in remcang ngal lo tihnak mivoi niu in rin ruat thil hnak ii. Cia puipa Laitlang ai Zanniat mipui te in CNO/CNDF konghoihnak in Zanniatram song ah Army Training kin bawn sah ai, cia Training ah Kawl te tian in tel lianglo thu te khai ling leh lianglo ii sing.

Falam peng ah raltawng zir hmun tuh remcang hmun sawn tu Mizoram thawn a nong hmun sawn ah ril tuh hnak sawn ii. Zanniat ram tu raltho lekhaw tlan vut tuhin remcang bul lo ii. Cia puipa Zanniat ram sawn ah Army Training hmun dinhnak heh kin poi ngelngo hnak ii.

Zanniatram song ah Raltawng zir te songin mi zaimawzah heh SAC ralkap te in hnauta fangin pom ngah thu te khai umh lianglo ii. Cia bang thu umh napui Army Training camp heh piak tumhnak umh cuang lo ii. Cia, lek zolo, thu tihnak tu thupdun thil ngaingai lo ai, mi 1-2 hnen hnen in SAC ralkap te hnenah hleng zianzo pah ii.

May 2021 hla song ah Laitlang hotu te thawn online in Meeting ai kin relhnak ah Zanniatram song ah Raltawng Zirhnak heh com tuhin ngendun awng ii ing. Laitlang te in a daih sawn ngio hnalam tu sumpua lam in khamdun thil kin i ta lo, hetin kin cang i hang.

He dinhmun kin hleng napui CNO/CNDF thu kin relhnak daih bul lo, lungkhim bul lo, thih pui ngam kin tam ngai tuh ko ii. CNO/CNDF heh zai hrang ah dinhnak tihnak tiantian reldun heh thil mawi i lo maan, mi zapui lin in hetah ngan lo ing.

3) Raltawng kin thiam lo

Kawl SAC ralkap te khiah kin naihnak maithal le minung in tuntian kin tawngdan sik fangin raltawng kin thiam lo tihnak a lin zo ii. Cia puipa tawng kin hiam thotho awm? Zanniatram song ah Kawl ralkap te umh zo hnalam hnawt ben tuh zel lo dinhmun i hang. A pua lam in kin hnawt sah selai, SAC ralkap te suak tian dinhmun hleng in rin a tuartu ber heh Zanniatram ai mipui le kin ram in rohsia in, tun ai tahin tuar kul tuh ii.

4) Zanniatram huap in daphnak le kilkhawldunhnak

Tunteng ah kin kul leplo hnak ber tu Zanniatram ah daphnak umh tuh, harsa le siathnak te bawmdun tuh khiah kin thupui ber ii. Zanniatram huap pui in ruat kin kul, bawmdun kin kil, naper kin kul ii.

5) Tungding sal tuh

Hlanlai 1814 kum lam ah Khualai Tlangriat piak sio in Zanniat ram pui khiah siat awng sio in, kin san tian in konghoidun thil lo tian in khua le ram umh ai, Zanniat heh tung thil lo in kin san tian in kin umh ii. Kontin Zanniatram pui heh tung ding nga sing, tiin kin zuam li lakah 2021 kum ah Zanniatram ah ral kin lut leh thio i hang.

A hnawm zo hnak le kin tuarli hnak te khiah kin fimhnak le lungrualhank ah cang so in, tungding tuh saal dan ruat kin kul i hang.

Japan khiah hlanlai ai a konghoidan fuh lo maan a cak ngai napui sung lio ai, America in neh lio awng napui, hnuta ah phundang in a miphun le ram tungding ben ai, laivum ah ram khangso ber le fimthiamhnak sang ber in cang ben ii. Cia bang in tungdung leh tuhdan ruat kul i hang.

Khelhnak le thinkhim lo hnak te ngaithiam dun nga singkhaw

Salai Tluang Kip Thang
Ottawa, Canada

July 4, 2021

By info

Related Post

Leave a Reply