Sat. Jun 22nd, 2024
PaPathian umpuihnak in ZCF(D) KUM- 2014  kong hoi tute a hnia lam ai bang in ii.

Pawlpui Upa Executive Committee te,(EC)

Pa Lian Uk Thang (Daihroh pa) – –  – – > President

Pa Dai Lo Thang (Thang Pi)      – – – – > Vice President

Pa Lian Kim (Lian Bawk)         – – – – -> Secretary

Pa Lal Nun Awi (Pa Awi)          –  – – -> A sist- Secretary

Pa Saw Za Thang (Chu Chu)    – – – – -> Treasurea

Pa Phun Bawi Do   – – – – — – – – – —  ->  Finance Secreatar

Pa Val Nai Bawi (Puia)  – – – – – – – – -> Property- Incharge
Pa Jonah Zani              – – – – – — – – -> Member
Pa Samuel Aung Aung  – – – – – – – – -> Member
Pa Thian Aung              – – – – – – – – -> Advisor
Pa Sum Thang (Pa Per)  – – – – – – – -> Advisor

Nu Upa Te (ZCF-W)

Nu Kulh Zun Mawi   – – – — – – President
Nu Ngun Sung      – – – – –  – – Vice President
Nu Abigial             – – – – – – –  Secretary
Nu Thian Hoi Mawi  – – – – – –  Asist Secretary
Nu Ma Lian(Ral Za Aung Nu)- Treasurer
Nu Cung Nai Mawi – – – – – – – Finance Secretary
Nu Tha Eng Nai Mawi (Lal Te nu) – Member
Nu Mary Thawng Nai Kim – – – – – – Membeer
Nu Sang Kim – – – – – – – –  – – – – – –  Member
Nu Hoi Nai Zing (Pa Kiim nu) – –  – Member
Nu Sui Nai Tial (Chan Chuah nu)- – Member
Upa Thang Ling   – – – – – — – – – – – – – Advisor
Upa Dai Lo Thang  – – – – – – – – – – – –  Advisor
Miniu Upa Te (ZCF-Y)

Tv Mang Kolh – – – –  – – – – – –  President
Tv Biak Nai Sum – – – – – – – –  Vice President
Tv Thang Neu  – – – – – – – – –  – Secretary
Tv.Michael Cung Uk Sang – – Asist- Secretary

Fn.Thian Hnem Sung (Hne Hnem)- Treasurer
Fn.Hanah Lal Nun Tluang  – – – – – – Finance
Tv.Lal Tan Pui                    – – – – –  Member
Tv. Aron                            – – – – –  Member
Tv.Pa Kim                         –  – – – – Member
Fn. Chan Chuah                – – – – – – Member
Fn.Phoebi Biak Nai Tial     – – – – – – Member
Upa Val Nai Bawi               – – – – – – Advisor
Upa Ci Lian Khim               – – – – – – Advisor
A cung ai te pawl in tun kum ZCF(DELHI) Kong kin hoi tute ii.
Ramcang um Ule nau ,nu le pa te sawngen hnak thawn kin hih tio tuh in Bawi Krih hming in ning sawm i ing.
Bawi Khrih ai ning naper pui te,

ZCF (Delhi)