Wed. May 22nd, 2024
2021 kum ah Chuangkhuah lam ah Zanniatram in bawm in SAC kaap pan pah Zanniat in ralkap ding thai cih in hmu ing. Cia rai lo pah April 4, 2021 nia ah ZHP (Zanniatram Humhim Pawlkom) ding thu ramdang te kin rel ii. Sakta le Hlangta Zanniat huap sio in ZHP ding maanin ram cangcang ai Zanniat pawlkom le upa te khiah online meeting ko ing. Cetin ramdang in ZHP bawm pan ii sing. ZHP ding veleh rai lo pah ZHP lu ber upa 2 khiah Champhai ah meeting feh le, Falam huap in party thar heh April 13, 2021 nia ah CNO (Chin National Organization) dinghnak ah lo tel ii. CNO ah zai pervo lang ai, zai bang tian in Zanniat hming in tiamdunhnak nai tihnak Zanniat in pawlkom dinghnak upa le konghoitu te rawn dunhnak umh lo ii.
ZHP Secretary ber in raltawng hnak tuh pawlkom i lo in, Humanitarian Relief hrang sawn in ZHP ding in thu kin rel pui ii. Ramdang in ZHP bawmhnak tu pawlkom khiah ding kul in umh ai, International ZHP (IZHP) ding in kaimah heh Secretary General pervo i pe ii. IZHP ca Secretary General i per song ah ZHP hmingin Zanniatram ca mithi/miur phurhnak ambulance mawtaw 2 (Lumbang area ca le Lumte area ca) le sumsaw in Zanniatram ai kin miphun ca bawmhnak zaimaw zah kuat awng ii sing.
Zanniatram ah CNO ai ralkap CNDF raltawng zirhnak camp te tian ding zianzo thu mi te hnen in ling pan ing. Cetin ZHP Secretary zawt ingkhaw, ling pui lo ing i ti thuah ii. Ramsong le ramdang karlak pehzomdunhnak ca kaimah heh i pervo Secretary i maanin ZHP Secretary heh internet in pon thil lo caan ah phone rori in pon de ing. Cia fangin amahte tu Zanniatram ai ding hnak CNDF camp ah tawlrel kulhnak lo tawlrel li teng lai pon ngah kio awng ing. Cia phone in pon ngah awng fangina a hiang ai Zanniatmi ralkap hotu pon tel ingkhaw, Falam le Hakha tawngdunhnak umh selai tel tuh maw tiin zawt ingkhaw, a vum lam in thu suak hnalam kaap tuh i ti ii. Cia pah ZHP heh rampua te in ling lo in CNDF ralkap konghoihnak tuh pawlkom in cang lio tihnak i fian ruangro ii. Hetin ZHP hotu lam thawn ram cangcang ai Zanniat pawlkom hotu te thawn thu rel tlang tuh hnak kin hnok zianzo ai, kin feh tuh hnak lampui kin vaai i hang.
ZHP Secretary in Zanniat ralkap ding lawlaw kin daih lekhaw ding thai tiin May 20, 2021 nia ah Maihol khua ah meeting nai in ZDF (Zanniat Defense Force) ding tiin i hnen ah meeting record i kuat ii. ZDF ding ti maanin ramdang thawn ZHP meeting ah ZDF hotu ko in thureltlanghnak nai awng ii ing. Cetin kin linghnak tu ZDF heh CNO/CNDF thawn pehzom in naper tuh kin ti ii. ZDF ding hlan pah ZHP hotu te hmangin Zanniatram ai pasal hmuah CNDF ralkap training ah lut pui sio zo ti ling zo ii ing ai, cia hnua ZDF ding leh tihnak le ZDF heh CNO/CNDF thawn pehzom tuh ti thotho maanin danglamhnak zai khai umh lo tihnak a fian ngai ii. ZDF ding ti maan ZDF ding thu online ah hlat awng ingkhaw ZDF hotu sawn in zapui ling tuh a daih lo thu, ZDF hlat tuh lo in lai i kuat ii. Cia hnua lam ah Zanniat in ralkap ding peupeu in ZDF ding suak tuh daih in USA ai Zanniat upa 1 in online in thu a relhnak heh ZHP secretary in ramsong ai a songkhat te hnen ah ZDF thu online ah rel tuh lo in CNO in a daih lo thu ralring hnak ponka hlupdun so ii. Hetin ZHP in ZDF ding ti lawn ai, ZDF ding tuh in thu suah peupeu fangin ZHP hotu thotho in daih lo in CNO hmang in kin kham leh loi ii. Ciamaan, ZDF heh ramdang ai Zanniat te zawlhnak tuh dung in ding lianglo bangin cang kio ii.
Revolution ah Zanniat in zai thu khai rel thil lo, tel thil lo, CNO te hnia ah zai khai pong ngam lo, kin kulhnak te samhnak reldun thil lo in Zanniatram umh tihnak kin fiang lio ii.
ZHP heh CNO/CNDF hrang sawn in ding in Zanniat thu rel tlang thil lo in kin cang sah zianzo hnak in ramdang ai Zanniat pawlkom te thawn thu rel tlang thil lo, pehzom thil lo in cang rianro hang maanin November 20, 2021 nia ah IZHP heh com tuhin ramsong le ram pua huap in meetinghnak ah lungkhim in IZHP thi lio ai, IZHP hrang i pervo Secretary thi cih ve ii.
CNO/CNDF ralkap ai tam sawn 70%+ heh Zanniat mi tiin ling lianglo ii ing. CNO in ram cangcang ai Falam pawlkom le church ah bawmhnak ngen in sumsaw tam ngai ngah ii. CNO/CNDF hnia ai Zanniat te in zaizah tian co ngah tihnak tu ling ban lo ii sing. Ikhalkhaw, Zanniatram ai CNDF camp te ca kulhnak te samhnak tu ramdang ai Zanniat mi te tlangtlang rohsia in thupruk in lo bawmduk dek in dinghnak ii tihnak tu zapui lin i hang ii.
Zanniat in ralkap ding thil lo ta cengmang tu CNO/CNDF hnia ah rallbawi pertu te, CNO party ai teltu Zanniat te in Zanniat zapui kin sawm in thu kin ruah tuhin 2021 kum bo lam ah thu suah ing. CNO ai teltu Zanniat upa te in Zanniat mipui kin sawm hiam lo maw, a kuul in ruat lo maw he lai i ngan tian in CNO/CNDF song ah Zanniat kin dinhmun le tumtekhnak reldunhnak umh lo ii.
CNO/CNDF heh kum 1 khim rianro ai, cia caan song ah CNO/CNDF ukhnak le konghoihnak hnia ah hiam ti lo, remcang lo Zanniatmi tam ngai umh ai, CNDF ralkap te suak lianglo ii. Hetih bangin thu umh maanin Zanniat in a ce in konghoidunhnak nai lawlaw pha thu, CNO ai teltu Zanniat hotu i linghnak te rawn inghaw CNO kum 1 khimhnak Conference ah rel tuh ai, cia thu suak iang in a kuul lekhaw Zanniat veksen suak sio in ding tuh kin ti ii.
CNO/CNDF ah Zanniat in dinhmun pha ngah lo maan, bawmhnak phan takin co lo maan Zanniat mi suak sio tuh tihnak thu ruat fangin thil mawi le cang thil hnak i lo ti hnak a lin ii. CNO/CNDf ah dinhmun pha le bawmhnak ngah tuh lekhaw Zanniat in ding tuh lo tihnak ii.
Hetin kin hnok sio hnak heh a ngom pah Zanniat in ding ta lo maan ii sing.
CNO/CNDF konhoihnak hnia ah umh nuam lo Zanniat ralkap te hmang in March 11, 2022 nia ah CDF-Zanniatram ding kuul in cang lio ii.
Revolution ah SAC neh in cuzah thar le ram ding tuh thu ah CNO/CNDF in fehpui hiamhnak lampui le CDF-Zanniatram in fehpui hiamhnak lampui heh a bangdun hnak lingthiam kuul ngai ii.
Caan in kin fiang ruai tuh ai, tun dinhmun ah CNO le CDF-Zanniatram lampui heh hetin umh ii.
CNO/CNDF: A ding ngom pah ZRA-Eastern Command thawn naper tlang tuhin lungkhimhnak te nai ii. Falam peng le Kalay-Kabaw ram heh amah te ukhnak ram, CNO heh cuzah ii tiin phuang ii.
CDF-Zanniatram: A dinghnak rai lo pah CNF thawn pehzomhnak nai in, Zanniatram in Autonomous District nai kuul thu dingpui ii.
Salai Tluang Kip Thang (Salai Thangte)
Tluang Kip Thang
Ottawa, Canada

By info

Related Post

Leave a Reply