Sat. Jun 22nd, 2024

Ram Cangcang Ai Omtu Zanniat Puite Veksen

Ahmasaber in Jesuh hming in hnuk ning sat ing. 2013 kumthar anghnak kin veksen vumah hleng tu hram seh.

ZCF (Aizawl) Mino konghoitu te
ZCF (Aizawl) Mino konghoitu te

Kin khua kin ram harsahnak man le kulsam hnak a phunphun manin Zanniat fahiang tekhai laivum pumpuluk ah vakvai in om tlang ising. Cialak songan Aizawl ah khai Zanniat fahiang te kin tam ve ngai ai, Zanniat Pon hmang in khawmtuh hmun Aizawl Zanniat Christian Fellowship (ZCF)  khai ding tlang ai ciatin 2012 kum bo tian Pathian in kong kin hoi ii. Kong kin hoitu Pathian hming thang phat tlang i sing.

2013 ZCF konghoitu tuhte khiah December 16, 2012 nia ZCF Mipui tethawn ril dun hnak nai tlang hnua, December 30, 2012 nia ZCF Biak-inn khawm hmunah ZCF Pastor Van Bawi Thang in Pathian hnenah uup hnak sawngen hnak thawn hmang tlang zo ising.

2013 Aizawl ZCF Konghoitu tetu a hnia lam ai bang in ii.

ZCF UPa Konghoi Tute

Pastor                        =  Tv Van Bawi Thang
President                  = Pa Ro Cung Thang
Vice President         = Pa Hrang Za Ṭhuam
Secretary                  = Pa Sang Kulh
Ass- Secretary         = Pa Dr. Cong Lian
Treasurer                 = Pa Saw Za Piang
Finance Secretary  = Pa Bawi Sin Thang

Executive Committee Members

1. Pa Kap Lian Thawng
2. Pa Samuel Man Lian Thang
3. Pa Nai Suak
4. Pa Van Biak Mawi
5. Pa Ro Za Thang

Nubu Upa Konghoi Tute

Chairperson                = Nu Zung Kim
Vice-Chairperson      = Nu Sang Pui
Secretary                     = Nu Nai Mawi
Ass- Secretary            =  Nu Lal Hrin Mawi
Treasurer                    = Nu Kap Hoi
Finance Secretary     = Nu Tling Ṭhuai

Executive  Committee Members

1. Nu Sui Hlai Rem
2. Nu Ngun Nai
3. Nu Saw Cer
4. Nu Tluang Nai Khim
5.Nu Sui Ngun Mawi
6. Nu Bawi Nai Ngam

Mino Upa Konghoi Tute

Leader              = Tv Zam Luai Thang
Ass-Leader      = Pa Thang Nawn
Secretary          = Fn Ruth Tluang Hnem Zing
Ass-Secretary  = Fn Van Rem Kim
Treasurer         = Pa Lal Hming Lian
Fin-Secretary  = Tv Ram Lian Thawng

Executive Committee Members    

1. Tv Ram Za Thawng
2. Tv Sui Lian Thang
3. Tv Joseph Thang
4.Tv Lal Rin Sang
5. Fv Ṭuan Tling
6. Fn Biak Zun Rem

He a cung lam ai kin tarlang hnakte heh 2013 kum Aizawl ZCF konghoitu tuh te pawl ii. Pathian le Kin Ram, Kin Miphun hrang, rinsan tlak ngai in naper tu i tuhin daihsahhnak san dun i sing.

Sawngen hnak thawn bawm dun ṭio nga sing.

Aanghnak tampui thawn

Pathian le Miphun Hrangai Ning Naper Pui

Pastor Van Bawi Thang
Aizawl ZCF