Sat. Jun 22nd, 2024

Date Jan 3 2011

Siartu veksen,

A hmusaber in he mail songin Kum thar hnuk ning sat tlang ing.Kum thar songah thinlung thar,ruathnak thar te thawn thuam tlang in Pathian le kin ram caa thazang suah tten nga sing.

2nd January 2011 zanlam nazi 2:00Pm ah Aizawl ai Zanniat Christian Fellowship(ZCF) kum 2011 songai konghoi tu reldun hnak nai ai kum khat songai konghoi tu tute a hnia lam bang i.

ZCF OB te

1.Pa Hrang Za Thuan (Chairmen)

2.Pa Sangkulh (Vice Chairmen)

3.Pa Ro Kip (Secretary)

4.Pa Ro Cung Thang (Ass.Secretary)

5.Pa Bawi Sin Thang (Treasurer)

6.Pa.Ngun Hlai Piang(Financial Sec)

EC Member te

7.Pa Samuel Man Lian Thang

8.Pa.Ro Za Thang

9.Pa Dr. Cong Lian

10.Pa Saw Za Piang

11.Pa Joseph Kap lian Thawng

12.Fn.Ruth Tluang Hnem Zing

Advisors:

13.Pastor Kung Luai

14.Pastor Phun Thawng

ZCFY OB te

1.Tv.Lal Ro Thang (Leader)

2.Fn.Van Lal Hnem (Asst.Leader)

3.Fn.Ruth Tluang Hnem Zing(Secretary)

4.Tv.Ram Lian Thawng (Asst.Secretary)

5.Tv.Zam Luai Thang (Treasurer)

6.Fn.Lal Pan Mawi (Financial Sec)