Sat. Jun 22nd, 2024

Ramcang Ai Ulenau Vesen,

Aizawl ZCF hmingin kumthar hnuk ning sat i ing. Pathian in ning umhmun tenah hmuifu thawn kumpui kumkhat song, kong ning lo hoitu selaw. 

Pathian in ZCF (Aizawl) khai tunnia tian kho ngaiin kin ding puilai i bangpah in 2014 konghoi tute khai ril dun zo ai, a hnia lam ai bangin ii.

ZCF (Aizawl) 2014 Konghoi Tute Lists

 

 ZCF UPa

Office Bearer (O.B)

1. Chairman – Pa Ro Cung Thang (Thangkolh) Webula

2. Vice – Chairman – Pa Hrang Za Thuan (Simcing)

3. Secretary – Evan Sang Kulh (Zalang)

4. Asst. Secretary – Pa Samuel Man Lian Thang (Simcing)

5. Treasurer – Pa Saw Za Piang (Tlangphai)

6. Fin. Secretary – Pa Nai Suak (Locom)

Executive Members (E.C)

1. Dr. Cong Lian (Lumte)

2. Pa Bawi Sin Thang (Zalang)

3. Pa Steven Zung Lian Thang (Lumbang)

4. Pa Thang Nawn (Lumte)

5. Pa Thian Nai Sang (Zultu)

6. Fn. Ruth Tluang Hnem Zing (Lianrih)


Nubu Upa

Office Bearer (O.B)
1. Chairperson – Nu Lal Hrin Mawi (Tlangphai)

2. Vice – Chairperson – Nu Zung Rem (Lumbang)

3. Secretary – Nu Nai Mawi (Lumte)

4. Asst. Sec – Nu Thiam Ve (Lumbang)

5. Treasurer – Nu Lal Muan Pui (Thangte Nu) W/o Ngun Sang

5. Fin. Secretary  – Nu Sang Pui (Hmunli)

Executive Members (E.C) 
1. Nu Zung Kim (Congkua)

2.Nu Madi (W/o Thang Nawn) Aizawl

3. Nu Ngun Te (Vangva)

4. Nu Nai Kim (Tlangphai)

5. Nu Kaphoi (Tanphu)

6. Nu Sung Cer (Tlortang)

7. Nu San Cawi (Locom)

8. Nu Hmun Vang (Lumte)

Mino Upa

Office Bearer (O.B)

1. Leader – Pa Nai Suak (Locom)

2. Asst. Leader – Pa Thang Nawn (Lumte)

3. Secretary – Fn Ruth Tluang Hnem Zing (Lianrih)

4. Asst. Secretary – Tv Van Uk Thang (Webula)

5. Treasurer  – Tv Ram Lian Thawng (Inzinkhung)

6. Fin. Secretary – Tv Lal Rin Sang (Lumbang)

Executive Members (E.C) 

1. Pa Van Lal Lian (Tlortang)

2. Fn Mi Cung Ve (Congkua)

3. Tv Ram Za Thawng (Locom)

4. Joseph Thang (Tlorzan)

5. Steven Zung Lian Thang (Lumbang)

6. Pa Thawng Nai Thuan (Vangva)

2014 ZCF Aizawl konghoitu thar te khaih, 12/1/2014 Nia ZCF Biakinn ah ZCF Pastor in Pathian hnenah aap hnak nai tuh ii.

Sawngen hnak thawn bawm dun ten ngasing

Anghnak tampui thawn

 

Pathian le Miphun ca ning naperpui  

Van Bawi Thang (Salai Vanbawi)
Aizawl ZCF Pastor
Mizoram State, East India 
        
Email – zanniatfahniang@gmail.com
Mobile – +919862725493