Sat. Jun 22nd, 2024

Kum 2012 Ai Deacons / EC Te

08/01/2012 Nipuinia ah kum 2012 hrang, homecell cang ai kin ril dunhnak  Deacon 15 songin OB 6 ril tlang ii ing. Meeting kai tu Deacon 10 kin khim ii. 

1. Kalang Homecell :

1.1. Sang Za Khum (Kai ben lo.)

2.2. Sing Ki

2. Loke Yew Homecell :

3.1. Bawi Lio

4.2. Aung Keuh

5.3. Za Lian Thang

3. Kepong Maluri Homecell :

6.1. Phun Sang

7.2. Ruang Lian Kulh

8.3. Cung Ling (Kai ben lo.)

9.4. Zaam Ro Lian (Ku Ku)

4. Chini Homecell :

10.1. Bawi Hlawn Mang (Ma Pi) (Kai ben lo.)

11.2. Me Za Aung (Kai ben lo.)

5. Kuchai Lama Homecell :

12.1. Zung Lian Sang

13.2. Van Lun Thang (Tuak Nai)

6. Pudu Homecell :

14.1. Van Sui Thang (Kai ben lo.)

15.2. Hrang Cin Sang (Aa Tang).

Kin veksen sawngenhnak in meeting hampan tlang ii ing.

Thupneu (secret) me in ril dunhnak nai tlang ii ing.

Kum 2012 hrangah ZCF hrang ai OB tu ahnia ai bangin ii.

 1. Pa Aung Keuh = Chairman.
 2. Pa Bawi Lio = Vice Chairman.
 3. Pa Zaam Ro Lian = Secretary.
 4. Pa Van Lun Thang = Joint Secretary.
 5. Pa Phun Sang = Treasurer.
 6. Pa Zung Lian Sang = Assistant Treasurer.

Kum 2012 hrangah CZRO hrang ai OB le Menmber tu ahnia ai bangin ii.

 1. Pa Bawi Lio = President.
 2. Pa Ruang Lian Kulh = Vice President.
 3. Pa Van Lun Thang (Tuak Nai) = Secretary.
 4. Pa Za Khar Thang = Joint Secretary.
 5. Pa Hrang Cin Sang (Aa Tang) = Treasurer.
 6. Pa Lian Za Khawm= Assistant Treasurer.
 7. Bawi Hmung = Member.
 8. Lian Za Uk (Pa Te) = Member.

Pa Zaam Ro Lian sawngenhnak in meeting tluang ngai in com tlang ii ing.

Kum 2012 hrangah Pathian mithmai sik in le kin miphun Zanniat  iithnak thinlung thawn kin ben tawp neu ten mer tlang, per tlang tuh sawm dun ii sing.

Mipuite kin hoitute caa ah bailo in saw nget sah nga sing.

Pathian hming sawnglawi tu amam seh!

 

Zaam Ro Lian @ Ku Ku

Secretary

Zanniat Christian Fellowship / Chin Zanniat Refugee Organization

Malaysia.