Sat. Jun 22nd, 2024

Zanniat veksen huap in Pawlkom ding tuhin August 22, 2020 nia ah Global Zanniat Christian Fellowship (GZCF), Zanniat Social Welfare (ZSW), Zanniat Literature and Culture Committee (ZLCC) le Zanniat Christian Mineu Pawlkom (ZCMP) in totlang in Zanniat huap in pawlkom pakhat ding tuhin lungkhim tlang ai, Cangsuak Committee khiah a hnia ai bangin ding tlang ii.

Online Zoom lentai ai teltu te
Online Zoom lentai ah teltu te
 1. President (Salai Tawk Za Lian, ZLCC)
 2. Vice President 1 (Rev, Tluang Sang, GZCF)
 3. Vice President 2 (Pastor Hlai Hmung, ZCMP)
 4. Secretary (Pastor Hlawn Kip Thuan, GZCF)
 5. Asst. Secretary 1 (Pastor Richard Ro Uk Thang, ZCMP)
 6. Asst. Secretary 2 (Rev. Van Biak Sang, ZSW)
 7. Treasurer (Pa Sui Nawn, ZSW)Asst. Treasurer (Rev. Van Biak Sang, ZLCC)
 8. Advisor (Rev. Dr. C.J Hrang Hmung, Pa Khua Za Khen, Sayagyi Kul Khuai)

Hetin, Zanniat Community ding tuhdan thu khiah December 13, 2020 nia ah Zanniat Community Cang Suak Committee konghoihnak in internet/online hmangin ramsong le rampua ai Zanniat konghoitu upa te thawn tawkdun in, mi 23 teltlangin, hmun khatin naper tlang tuhin le khangsohnak ruatin nazi 3 song totlang in thu reltlanghnak nai ii.Internet/online in lentai totlanghnak ah Pastor Hlawn Kip Thuan sawngenhnak in hampamhnak nai ai, Dr. C.J. Hrang Hmung in Zanniat Community ding tuhdan thu le ramdang thawn huap tuhdan te pawl relhnak nai in thu reltlang ii. Lentaihnak khiah Dr. C. J Hrang Hmung in benhnak thucah le hmuifu pe hnak in ben tlang ii.He online tawkdunhnak ah a hnia ai bangin Zanniat Community phantakin caksuak tuhin lungkhimhnak nai ii.

 1. Ramsong huap Zanniat Community (Kalay, Falam, Yangon) ding hmasa tuh
 2. Ramsong in Zanniat Community hrang Zoom/Online hmangin lentai nai hmasa tuh, cia ben online in tel ben lo te thawn lentai nai leh tuh
 3. Ramsong in Zanniat Community ca lentai ben fangin ramdang thawn Zoom/Internet hmangin Lentaihnak nai tuh

By info

Related Post

Leave a Reply