Freedom of Expression (Zalen ngaiin thu phuang thilhnak)

Freedom of Expression (Zalen ngaiin thu phuang thilhnak)

Kawlram ah kin harsa maan ram khangso ah hleng tuhin zuam de ii sing. Kawlram mi Refugee langtu ram khangso te pawl heh Democracy ram tiin ling de ii sing. Kawlram khai Democracy i selai kin khangso tuh ve tiin ruat de ii sing.

Democracy ram ah om kin hiam ai kin ram khai Democracy i ve tuhin kin daih bangin Democracy ram daan tlawm dung ruat tlang singlai.

Democracy daan ai thil poimawh roh pakhat tu Freedom of Expression tihnak Zalen ngaiin thu reel/phuang thilhnak ii. Kaimah khai Kawlram an India ah i hleng fangin India ram ah zalen ngaiin thu reel thilhnak le phuang thilhnak heh thil pha ngaiin hmu ing. Laivum ah he tlukin zalen tiin ruat ngah de ing. Canada ram bang Western ram ah i om hnua ah India ram Democracy le Canada ram Democracy danglamhnak heh kum 1 song niu i om song ah tam ngai tawk ngah ing. Canada ah mipa khai, nupang khai, milian le farah khai, upa le naupang khai zalen ngaiin in thu reel tlang, ling lo hnak le lungkhim lo hnak khai zawt dun sutso, aan dun lianglo daan te pawl i hmu fangin India ram ai zalen ngaiin thu reel thilhnak thawn a danglamhnak tam ngai thu i ruat ruai ii.Kaimah bang naupang lai pah zalen ngaiin thu ruat de lo, thu reel de lo te pawl ca Canada bang ram khangso le Democracy daan in kum rai roh khangso te lakah zalen ngaiin thu reel le khuaruat tuh daan khai i sam roh in hmudun tete ing. 

Tluang Kip Thang

Laivum in santehhnak in a hmanghnak UNO ai Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ah Article 19hnak ah Freedom of Expression tihnak om ii. Cen, tun i om hmun Canada ram ai Canadian Charter of Rights and Freedom ah Section 2hnak ah khai Freedom of Expression tihnak poimawh ngaiin om ii. Canada ram ah Charter heh ramdaan pui ber ii ai Parliament in daih bangin thleng thil lo hnak Daan (Constitution) ii.

Zalen ngaiin thu reel thilhnak covo (Rights) heh UNO leek in i lo, Canada bang Democracy ram in khai acozah daan poimawh ber ah dahhnak heh Democracy daihtu le Democracy daan in khangso daihtu te pawl in lingthiam kin kuul ngaiin ruat ing.

Kin ruathnak le linghnak, kin daihnak le pha kin tihnak te, kin lungkhim lo hnak te pawl heh Freedom of Expression tihnak in huap liang ii. Kin daih lo hnak le lungkhim lo hnak thu heh zalen ngaiin reel thil napui khalkhaw khatlam ca siathnak telin thu reel le singkhaw cia heh Freedom of Expression tihnak siatsuah tihnak i fawn ii. Zaimaan ti fangin khatlam mi naihnak zalenhnak heh kin in siatsuah tihnak ii. Ciamaan zalen ngaiin thu reel fangin kin hmudan le ruathnak, kin daihhnak te reel thil napui Huahnak (Hatred) tel in thu reel le singkhaw cia heh Daan (Law) in daih lo ai midang ai zalenhnak siathnak bawn kin cang pah ii.

Hetih bang ai Democracy ram pawl in zalen ngaiin mi pakhat in a hmudan le linghnak, daihnak te reel thil in zalenhnak in thil thar tam ngai om ruai ai a khangso vek ii. Khuaruathnak thar thar le hmudan thar thar, thil thar suak ruai sin sin de ii. Kawlram lam ai laai zirdaan le Western lam zirhdaan a danglam ngai ii. India ram ah tlawng kaai napui ing, Western lam laai zirdaan thawn a danglam ze in ling ing. Western lam tu zalen ngaiin thu reel tlang, zawt dun, mi ruathnak le linghnak le mi daihdaan bangin fehpui loin mah rori in tumce in ruat kuul in laai zirh le a khangso ngai ii.

Ciamaan kin Zanniat mi te khai Kawlram lam ai Ralkap acozah daan bangin mi reelhnak ian hlun, mi daihhnak ian hlun, kinmah in khai midang reelhnak pom hiam lo pawl in om tuh loin le Democracy daan in khangso teek tum nga sing. Kin hmudaan le lingdaan zalen ngaiin reeldun, zawtduun kin kuul ii. Kin daihhnak le ruathnak heh a pha khai i thai pha lo khai i thai le cetin kin reelhnak heh zalenhnak sawn ii ai thilthar ling thai sawn, thiam thai sawn ii. Inapui mi hua kongin thu reel le singkhaw cia heh Democracy daan i lo tihnak khai ling tlang nga singkhaw.

Zalen ngaiin thu kin reelhnak le zawtdunhnak maan thu eel dun daan ii le ciabang ah thin raw le ung baai heh khangso thai lo ii. Kin daihhnak ian thil pha in ruat ai midang te ruathnak le daihhnak tu kinmah tawngtu le siatsuahhnak bangin lang le singkhaw khangso thai lo ii.

Zanniat mi in Freedom of Expression ah kin khangso tu selaw.

Tluang Kip Thang

Only registered users can comment.