Ralum khua ah ZYO-ZMP in Mucu tlawnginn sa

Ralum khua ah ZYO-ZMP in Mucu tlawnginn sa

Ralum Nursery tlawnginn

Ralum Nursery tlawnginn

Rampua lam ai ZYO-ZMP (Zanniat Youth Organization-Zanniat Mino Pawlkom) Mission napertu te konghoihnak in Zanniat ramsong ai Ralum khua ah Mucu (Nursery) tlawng sa zo hang ii. He khua ah nursery tlawng ding thil tuhin ZYO-ZMP lam in thiirkhaang lai sah ai a kuulsamhnak dang, thing tu khua song ai ZYO-ZMP mino te pawl in pervo lang ai, hamlak ah aat ii. Cen, tun dinhmun ah dawngkhaampui le padinpoh te heh sumpai harsahnak maanin bawn ben lai lo ii.

Ralum khua upa, sayamah, ZYO konghoitu Ram Lian Mawi le naupang te thawn

Ralum khua upa, sayamah, ZYO konghoitu Ram Lian Mawi le naupang te thawn

Ralum khua heh Zanniat ram song ai Mino ding hmasa pawl ii. Rampua lam ah ZYO-ZMP ding hnua ah Ralum ai mino te thawn pehzomin ZYO-ZMP Ralum tiin ding tlang ii. Cen, Zanniat Ram song ah ZYO-ZMP in branch 10 lai nai zo ii.

Tun dinhmunah ZYO Rampua lam te’n Ramsong khangsohnak ca ben tawk na per de ai, mithmuthilhnak ah Ralum khua ai Mucu Tlawnginn (Nursery School) heh ahmusaber ii, Cialoah Mualzawl an Panmunchaung karlak Motor Cycle lampui cohnak tuh ti’n faangdip 20, Zatual an Zicu lampui remhnak ca faangdip, Tlorzan an Zatual Cycle khung ca fangdip zaimawzah, Varung khua le Hmunpi khua karlak cycle khung cohnak tuh fangdip 20, Zawngkong khua ca Tii (Water) langsah, Run le Khawzaang karlak cycle khung cohnak ah fangdip zaimawzah bawm awng zo ii. Cen, 2010 kumah Valung khua maikaang fangin Thirkhaang Rs 10,000 man bawm ii. Ciahlai ah Zanniat Ram song khua 14 ah faangdip zaimawzah ZYO konghoihnak in lo pe awng ai 2009 kum an kum siar Zanniat Ram songah Sii (Medicine) khuacaangah fehin miur le harsa te lo bawm de ii. 2014 kum ah Lianrih khua thawnhnak tuhin inn khat faangdip khat neu in bawm ve ii.

Naupangte sal lai

Naupangte sal lai

ZYO-ZMP konghoitu Pa Ram Lian Mawi in, “Tun kum 2015 songah khai kin bentawkin bawmhnak pe tuhin khuaruat ai ahlaicein Tlawnginn sa, Siikhaan (Clinic) sa hiam te ca leh Motor Cycle lut thillailo khua te ca lamkhung cohnak tuhin Fangdip te bawmtuhin khuaruathnak um ii le ciabangtepawl in Zanniat Group mail lamah kin ling ruai tuh in ninghio ngen dun ii sing.” tiin thu dong ii sing.

Only registered users can comment.