Wed. May 22nd, 2024
Tluang Kip Thang
Chin Star (Zanniat Arsi) facebook
Chin Star (Zanniat Arsi) facebook

Chin Star (Zanniat Arsi) thuthang in Pa Tluang Kip Thang Interviewhnak ii.

Na suakhmun khua, na nu le pa le na hming?

A hmasa in Chin Star (Zanniat Arsi) thuthang tawlreltu veksen vum ah anghnak tam pui nai ing.

Mi tam sawn in Salai Thangte tiin i ling de ai i hming pum ngaingai tu Tluang Kip Thang ii. I innsangnu heh Van Sui Ngun ii; Delhi (India) ah tawkdun in 2009 kum ah naidun ii ing. Kum 34 i khim ve hang ii. Unau mipa 4 lak ah upa ber ing.

I pa hming heh Ngun Sang, Laizo hin te ii.  I pa heh Tihaang/Liingsuh khua ah suak ai, i pu Ni Ceu heh Laitlang ai Khumzing ah suak ii. I nu hming heh Nawl Cer ii, pu Len Mang fanu ii, Falam hiang ai Baila khua ah suak ii.

I suakhmun heh Kalaymyo ii. I naupang lai ah i nu le pa in Taungphila ah innhmun lai ai Kalaymyo ah kin umh rai hlan ah Taungphila ah thawn ii ing. Hetin Kawlram ah i naupang lai ah i caan tam ber umhmun heh Taungphila ii. Tahan ai Ah Thah Kah 2 (#2 High School) ah phun 8 tian kai in Taungphila A.G pawlpui ah mino lak ah a so ber pawl ah tel awng ing. Kawlram harsa maanin 1993 kum ah i nu le pa in kin innsang veksen India ram Mizoram State ah kin hoi ii. Cetin Aizawl ah tlawng phun 12 (Science) in ben hnua B.C.A (Bachelor of Computer Application) zir ben lo pah India ram an Canada ah umh ing.

Tluang Kip Thang
Tluang Kip Thang

Tun teng kon ah um i si?

2011 kum ah Canada acozah in Resettlement program in Kawlram mi a ko fangin i nupui le i fapa thawn kin tel ve ai tun Canada ram ai capital khuapui Ottawa ah umh ii ing. Canada kin umh hnua ah fanu 1 nai ii ing. Tun i fapa heh kum 4, i fanu heh kum 2 i hang ii.

Tun teng zai per de i si?

Canada kin hleng hnua tu tun tian tlawng phunsang kai tuhin zuam teng ing. Caan lawng ah naper remcang umh bangbang per in nung teng ing.

Mipui thawn naperhnak lam Canada i hleng hlan ah kin Zanniat upa te in dinghnak Unau Siatton Pawlkom Canada ah committee member in 2011 kum an tel pan ing. 2013 kum August 16 nia ah Canada Zanniat Community tihnak Canada huap Zanniat pawlkom ding tlang ai kin ding pan pah tuntian Secretary i hlen ing. 2015 kum 2014 December hla ai general meeting ah lungkhimhnak in Unau Siatton Pawlkom heh Canada Zanniat Community hnia ah umh zo ii. Ottawa Chin Community Centre (www.ottawachincommunity.org) heh 2012 kum ah ding ai Board of Directors mi 6 ah 2012-2014 tian per awng ing.

Zai mi daih sah hnak thawn Zanniat website bawn i si?

He thu rel tuhin Zanniat thula ah i tel pandan in rel i kuul tuh ii.

Zanniat tihnak i linghnak heh i uhaam hnua lam ah ii. I naupang lai pah i pa heh Khumzingmi i maanin innsang ah Taisun pon ian in a fate pawl kin pon ii. I nu heh Falam peng ai Laizo tlangkulh song ai telhnak Bailami i maanin Falam pon tiin tun san ah mi tam sawn in Falam pon in kin linghnak Laizo pon in i pon ii. Mizoram ah i khang ai, nisiar i ponghnak le i siarhnak heh Lushai (Mizo) pon ii. Mizoram ah tlangval in i khang tian in Zanniat mi in lingdun lo ing.

Zanniat mi ihnak le Zanniat thinlung i nai panhnak heh minung lam in Pu R.W Ro Za Thang (2013 kum ah kin hlum te ii) maanin ii. Pu Ro Za Thang heh Zanniat miphun iit thai ngai ii. Aizawl i umh lai ah Zanniat mino lak ah tu tlawng phun sang hleng hmasa pawl ah i cang ve maanin khai i tuh ii, Pu Ro Za Thang in i nu le pa thawn ling dun in kin leeng de le ramdang a feh thula le politics thula te zawtdun zianzo kongin a kuulhnak te bawmdun vivo in Pu Ro Za Thang ai personal secretary bang i cang kio awng ii. Pu Ro Za Thang in i daihsah roh in ling dun ing, zaimaan ti fangin Aizawl lam ai kin Zanniat upa le milian te pawl thawn i tawk ruai ai thula reltlanghnak ah tel zianzo ve ing. Pu Ro Za Thang heh cia lai ah Zo Re-unification le Zo Human Rights lam ah telin India ram song hmun dangdang ah meeting ah tel de ai Geneva, Switzerland ai UNO Indigenous Meeting ah feh tio de ii. Pu Ro Za Thang thawn Zannia thula ah roh ngaiin i so hnak ber tu 2003 kum ah Mizoram an YMA in Kawlrammi kin hnawt dek fangin Sihhmui le Vawmbuk khua ah refugee camp ding kuul in umh ai, cia refugee te pawl heh Delh ai Human Rights Law Network (HRLN) le humanitarian organization dang te thawn tawkdun in tawlrelsahhnak ah tel awng ing. Zanniat mi tam ber telhnak Vawmbawk refugee camp ai mi veksen heh Pu Ro Za Thang thawn Mizoram an tlan pui in Delhi ah hleng pui awng ii ing. Pu Ro Za Thang konghoihnak in amah thawn July/Aug 2006 kum 24th Session of United Nations Working Groups on Inigenous Peoples (UNWGIP) ah tel ngah ve ing. UNWGIP ah tel kongin United Nations for Training and Research (UNITAR) in a ce in bawnhnak Conflict Resolution Training program ah Kawlram mi le Chin mi lak in cia kum a tel sun i ve awng ing; UNITAR Certificate niu khai ngah awng ing. Hetin mi lak ah tel zianzo fangin Zanniatmi kin dinhmun le samhnak te lingthiam vivo in mah miphun ca lamharhnak nai sinsin ing.

Media lam in Zanniat mi kin khangso heh thil poimawh in ruatin Aizawl ah Pu Ro Za Thang le Pu Bawi Sawn Phunnim (cia lai ah Mizoland company naitu) thawn Aizawl ah 2004 kum July 2 nia ah laivum in hman tlang thil tuhin Zanniat E-mail group ding tlang ii ing. Cia lai ah Mizoram ah Internet umh ngom ii le Pu Bawi Sawn in internet naihnak hmang sah in laivum huap in hmanghnak Zanniat E-mail Group (ZANNIAT@yahoogroups.com) heh hmang tlang pan ii sing. Cia lai ah Aizawl ah internet heh dawr ah nazi 1 ah Rs. 50 i awng ai a muang roh ii.

Zanniat E-mail group ding pan 2004 kum dung ah Zanniat pon in lai ngan thil lai lo ing. Zanniat pon thiam lai lo ing. Zanniat pon in mi lak ah i pong panhnak heh 2006 kum hnua lam in i lai ii. Group mail moderator i cang ngio thawn, Zanniat mi lak ah tlangleng i tam ber hang maanin Zanniat pon le laai zir kongin thiam pan ve ing.

Zanniat E-group heh 2004 kum an nai napui singkhaw website dinh thiam lai lo ing. Zanniat website domain hmasaber www.zanniat.com heh 2009 kum ah nung pan hnak ii. Cialai ah Delhi (India) ah umh teng ing. Delhi ah Zanniat in mino pawlkom nai kin kuul in ruatin Zanniat Youth Organization-Zanniat Mino Pawlkom (ZYO-ZMP) heh 2008 kum, May 29 ah ding ii ing. Cetin Aizawl (Mizoram) ah ZYO-ZMP ding vivo ii ing. Cetin ZYO-ZMP in Zanniat website nai tuhin rel tlang in 2009 kum ah Aizawl ai Mizosoft company hnia ah zanniat.com heh nung ruai pan hnak ii.

Tluang Kip Thang, Pu Ro Za Thang le ZYO konghoitu te thawn
Tluang Kip Thang, Pu Ro Za Thang le ZYO konghoitu te thawn

Web designing le database te thiam lo kongin website kilkhawl pan ai vai tam ngai kin website heh internet hacker te in kin siatsuah sah ii. A ngom ah laai le zuk tlawm dung ian dah thil tuhin a man baai pawl lai ii ing. Hnawta ah thil tam thual tuhin aman tam deuh lai vivo ii ing. Website heh mah sumsaw bo in internet cafe lam ah lutin update tio de ing. Cia lai ah i nau Thian Ro Uk Lian heh Malaysia ah umh teng ai internet hmang thil tio maanin i bawm de ii. Tun tu i nau heh a innsang thawn Canada ah umh hang ii.

Website kilkhawldan ling lo maanin Zanniat website kin naihsun heh vai tam ngai kin hnawm sah ii. Website nung thil tuhin kum siar tangka pe cia kuul de ii. India ram an Canada ah i hleng hnua ah website heh ramdang lam company dang hnia sawn ah kin thawn sah tuhin Mizoram ai kin bawnsahtu te ngen napui amah te lam ah harsahnak umh maanin thawn thil loin umh ai a a nunghnak tuhin kin in tangka pe thil fawn lo thawn kin thi sah kio ii. Ikhalkhaw, www.zanniat.com ai heh website thi hlan ah www.zanniat.info ah thawn sek ii ing. Cetin tun heh www.zanniat.com ai heh www.zanniat.info ah a vekin siik thil hlen in umh ii. Cen, www.zanniat.org khai dinh ii ing.

Cia mi ah laaingantu tang pa zai dah i si?

Website nai menma heh thil harsa i lo napui, laai thar siar pha umh tio tuhin laai hlat tuh tio heh thil harsa ngai ii. Website kin dinh ngom ah aisu khai website ah lut thil ai laai hlat thil tuhin bawn ii ing. Hnawta fangin kin tawkhnak tu kin ruathnak bangin midang in kin tel pui lo ii. Website ah lai hlat tuhin kin bawmtu heh min tlawm niu ii ing. Website kilkhawltu heh mi 2 umh ii ing.

Website man heh kum khat ah zaizah na bo de i?

Website heh thilri bang ii. A song ah thil tam thual kin daih le daih lo, a cak le cak lo siik in a man a tlawm in a tam ii. Tun ai kin hmanghnak heh domain kin naihnak veksen te komin kum siar CAD $ 150 dung kin bo de ii. Sumsaw heh India kin umh lai tu ZYO-ZMP in fund si de ii ing. Ramdang i hleng hnua tu rualpui le unau te thawn khuan tlang in website nung ruai ii ing.

Zanniat website ah aisu khai laai ngan hiam umh lekhaw Admin te hnen ah kin rel thil hlen ii. Admin te in a ngan hiamtu ca username le password bawn sah in amah te remcang bangin online ah ngan thil ii.

Zanniat miphun khangso tuh hnak hrang ah zai bawn kul i tin hmu pa si?

Miphun le ram khangso tuhin rel pha tam ngai umh lak songin tlawm dung rel i hiamhnak te tu:

  1. Miphun le ram iithnak thinlung nai kin kuul ii. Iithnak a peupeu in naitu in a nunhnak ah lar ruai de ii. Mi nai in sumsaw in, Laithiam le phunsang te pawl in a thiamhnak le fimhnak in, Laithiam lo le mi farah niu in rin a thazang naihnak in miphun le ram ca tel tento zuam ii.
  2. Naper tlang thiam tuh kin poimawh ii. Tun teng kin Zanniat mi in kin samhnak ber heh naper tlang thiam lai lo ii sing. Thula (issue) heh a ihnak in ruat de lo ai bulpaak (personal) in lang kin hiam de hnak niu heh suup tlang singlai tawkdun kin baai tuh ai kin daih tlang hnak ber bawn tlang zuam tento tuh ii sing.
  3. Laivum khangsohnak te duum ben kin kuul ii. Fimthiamhnak lam ah mi zawn in thiam ve kin kuul ii. Fimthiamhnak cam raan ze lo ai bangdun lo ze fangin naper tlang le thurel tlang har ngai de ii. Fimthiamhnak ah khangso fangin naper tuh hnak le naper tuh dan te khai lingthiam tuh, naper khan dun kin thiam tuh ii.
  4. Phawr dun kin kuul ii. Rel dun kin kuul ii. Sawm dun kin kuul ii. Tun san ah Media phuncang kin nakhnak Thuthang laai, TV le Internet te pawl hmang kin kuul ii. Cen, Training, Seminar te bang khangsohnak re tlanghnak nai kin kuul ii.
  5. Social le Politics lam ah khangso kin kuul ii. Zanniat mi mifim le laithiam tam ngai umh napui khalkhaw Zanniat miphun huap in social le politics ah tel zuamtu tlawm ze ii. Cen, mipui in social le politics ai teltu te pawl heh Kawlram ponka in “Naingnganzi” tiin rel de ai, a laukuul le thil pha loin ruathnak kin tam ii. Rel menma in khua le ram ca sumsaw niuniu khon dun fangin “Naingnganzi, Pathian thu i lo” ti de le siang thai de lo ii. Camping le Crusade bawn tuh, Missionary hla tuh, ti lekhaw Zanniat mi tam sawn a so thai rohroh ii. Khrihfa lam ai konghoitu te in amah te tel benhnak Khrihfa lam naper ian thupui ze in rel thai de maan khai hetin kin cang ii. Milian kin tam ai fimthiamhnak lam ah kin khangso roh napui social le politics ah kin hiam lekhaw mi hnua ah umh tuh tio thotho ii sing. Mi te rawlrelhnak hluntu le amah te hnia ai naper ah umh hlen tuh ii sing. Tun kin dinhmun ah Zanniat mifim le mithiam, mai nai tam ngai umh napui Social le Politics ai kin khawruathnak a niam maanin tunhlan ai kinmah hnakin khangso lo te rin tluk lo hang sing.

Zanniat Arsi thuthang vum ah anghnak tampui nai ing. Tun hnakin Zanniat media kin khangso sin tuhin ning daihsah ing.

Ningmah naihla

Tluang Kip Thang

P: +1-613-700-1437
Email: chincakuat@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/salaithangte

Related Post

Leave a Reply