Antarctic ai vur paai vual tuh lo

Antarctic ai vur paai vual tuh lo

New York tinik

New York hetin tinik in cang thai

Kin lailung sa tete maanin vur khal ngaw rohroh khiah ti ah cang vual tuh ai tipuithuanthu ti khang tuh thula heh tunhlan ai relhnak bangin hleng vual tuh lo tiin Stanford School of Earth tlawng ai Geology ah PhD zai lai Matthew Winnic le Jeremy Caves te pawl in zingzoihnak a bawn hnua ah phuang kio ii.

Winnick le Caves in Pliocene san ai laivum nikhua hnuataber dinhmun zingzoihnak nai ai cia san heh tunhlan kum 3 million dung ah hleng awng ti ii. Cia san ai laivum hlivua ah carbon dioxide umhzah heh tun kin san ai umhzah thawn a bangdun roh ti ii. Carbon dioxide umhzah heh 350-40 parts per million ii.

Laivum hlivua ah oxygen umhzat siik in vur zaizah dung umh thai tihnak phuang de ii. Tunhlan ah mithiam tam sawn in Pliocene san ah tipuithuanthum heh feet 82 an 98 dung tian tun ai dinhmun hnakin khang ti ii. Cia bangin cang thil tuhin tun ai Greenland le Antarctic ram nitlak lam ai vur veksen khiah ti ah cang sek kuul tuh ai New York khuapui heh ti song feet 50 ah pil thai ii.

Antarctic ram ah cian umhhnak Penguin ramsa

Antarctic ram ah cian umhhnak Penguin ramsa

Ikhalkhaw Winnice le Caves in a tawkhnak le zingzoihnak ah ti heh tun ai hnakin feet 30 an 44 dung tian khang thai ti ii. Ciamaan tunhlan ai feet 80 vum khang tuh tihnak hnakin tam ngai niam sawn ii. Hetin ti khang selai Miami, New Orleans le New York khuapui khiah tinik in buai ban tuh ai San Francisco le Winnick khuapui khai a tam sawn tinik in buai tuh ii.

 

Only registered users can comment.