Sat. Jun 22nd, 2024

 

Webula Thuanthu, Pa Bawi Lio in nganhnak heh March 25, 2012 nia ah ben ai May 1, 2012 nia ah tlangzarh ai suak zo ii. He laibu ah laihmai 69 umh ai 8×6 inches tia in bawn le a hmasaber ah uk 50 suah ii. Pa Bawi Lio in tun hlan ah laibu pahnih suah zo ii. Cia te tu:

Falam Unauza
(Ngan ben nia: Oct. 10, 2010; Tlangzarh nia: Nov. 1, 2010; Bu: 500; A ngaw lam: 7.5×5.5″;  Laihmai: 202)

Pa Sen Kulh Thuanthu
(Ngan ben nia: Dec. 7, 2010; Tlangzarh nia: Nov. 1, 2010; Bu: 100; A ngaw lam: 7.5x 5.5″;  Laihmai: 85)

A vum ai laibu 2 khiah Offset Author VWA Trading ah cet hmangin laibu in suahhnak ii.

Hetih bang ai Laibu a bawnhnak khai Pa Bawi Lio in hetin kin reel ii.

“Phunpui veksen,

Hmasaber in cakhnak le ruat benhnak thazang kin petlangtu kin Pathian A hming thangphathnak um tu seh. Webula thuanthu i nganhnak manin Zanniat pui in he tlukin cawisang tuh khai ruat ta lo manin ning vum ah le Pathian vum ah anghnak tampui nai ing. He mi song ah, lingruai i hiamhnak, Webula thuanthu lekin thu ruat fangin fip deuhin hmu manin i nganhnak laibu pawl in ruat tlang tuh ning sawm ing. Inapui ai, Webulah laibu heh laihnua thupuiber in hmang nga sing, tiin ninghio ning ngen hmasa ber ing. I laibu suahhnak hmuah heh kaimah thiam tawk niu a Pathian thu thawn peh dun tio manin ii. Uardunhnak lamin lo lang te loin.

Laibu Suahsanhnak Pawl:

Falam Unauza: Falam peng song um Milesa veksen heh Zanniat, Thuankai le Hlawnceu fate songin suakhnak Unauza i sing. Cia mi fate heh miphun dang ten bangin ruat ai, lungrualhnak um lo man lungrual niuin feh tuh tumtahhnak ii. Cia song ah, Zanniat ram song ai, Laklai tili , Suangdawn tlang, Ngeuka tlang le Lianthar tu thuanthu pawl tel sio ii.

Pa Sen Kulh Thuanthu: Pa Sen kulh heh a san song hmuah khua le ram le Pathian ram hrang pumpe in a ben tawp le a fimhnak zat niuin per tu i manin Sunloihhnak le Pathian ai konghoihnak ah angpuihnak ii.

Webula Thuanthu: He mi laibu heh kin lailu pui ber i manin a thu tam ber tuh ii. Webula thuanthu le Webula khua Thuanthu le Ramri ngahhnak thu tiin khaan thum (3) in nganhnak ing.

 1. 1. He mi Webula thuanthu nganhnak san heh Zanniat Calai lam khangso tuh tumtahhnak in nganhnak ii.
 2. 2. Lai vum ai kin lingkulhnak tam ngai song ah, Kin khua le ram thu heh pakhat i ve ii.
 3. 3. Pu/Pi San a thuan thuan in thu lo um zianzo hnak heh pai zel tuh menma siang lo ing.
 4. 4. Webula heh Bangla (Bote) i ai 1920 kum hnua fang Bote a cangsuakdaan le ‘Webula’ tiin a phuahsanhnak.
 5. 5. Webula heh Mirang san lai ah lingmaw hlum ngai suak awng manin laivum pui ah hmingthang awng hnak pai siang lo ing.
 6. 6. Webula heh Lairam song ah, mi in a kohdaan phundang ngai man a san ling hiam ngai de ii.

Mirang san lai ah, Webula ram song ai Record nganhnak pa (3) le  1970 kum ai thu pawl:

 1. 1. Webula  Bute
 2. 2. Puleng mual –  Pi 5200 (Tlang sang )
 3. 3. Vantaihmun tlang Queen Elizabeth 1-hnak thi fangin maipual sep hmun Tlang, 1970 kum Germany ram in Geology Ph.D paraku pa (2) hlenghnak (8)

Kawl-lai (Burmese) nganhnak khaan:

 1. 1. Webula heh 1995 kum May 26 nia fang ianin Ramri ngah i lai. Cia mi thu heh pai ruai siang lo ing.
 2. 2. Cia mi Kawllai songin, Zung lam ai a dot dotin Ukdundaan le Naperdaan le Thupedan te, tun kin san in ling thil tuh hnak ii.
Mipui hnen ah thucah i hiamhnak pawl:

Hemi thu ah kin calai kau deuh tuh kin tihnak manin, i ngan zo hnak songin sik tuh i sing.

 1. 1. Zanniat mite tu lai siar kin zuam bul lo ii. Laisiar tuhin hmai lam ah kalsuan vivo nga sing.
 2. 2. Falam Unauza heh Interview tu mi (23) um song ah  Kin zanniat pa pui te pa (2) ian tel ben i sing.
 3. 3. Laithiam sang ten khai Kawl in (auh chi luat ), dinhmun ling lo le singkhaw kin miphun hrang naper thil tuh lo i sing. Kin per tuh hmun ram heh  Ramdang i tuh lo ai, Kin Miphun hrang i tuh manin ii. Ciami ram ai thuham hmu hmasa kin kul tuh ii.
 4. 4. Malaysia i hleng hnua fangin, Kin Zanniat mi te kin sam ngai ti heh hmufiang ing, ukdundan lam le calai lam ah. Cia manin Kawl-lai ai nganhnak heh Ukhnak lam ai thusuahdaan le, adotdot ai naper thupedaan le Sign tuh dan pawl hmu thil i sing.
 5. 5. Kinlai ngan fangin, Santhuanthu i lekhaw, Lai hnualam sikin cang thil tawp Laihnulam (Reference) heh ngan tio nga sing. Cia lo lekhaw, “Thudon (Or) Milai ru,” tin mipui in ruathnak nai de ii. Falam unau za Interview-hnak manin hmusuak hnak ing.
 6. 6. Zanniat calai lam khangso tuh ruat pawl heh ngah leh tuh ruat loin kin pon kin lai ruatin suah ten nga sing.
Laibu bawn ai harsahnak pawl:
 1. 1. Laibu kin bawn fangin kin lai heh Zanniat lai le Kawl-lai hang le Offset nai tu ten kin pon, kin lai kin ling sak lo manin vaithum (3) tian i khirh ai, cia hnua ah a thiam thawn rel sal fangin, bawn sal ai, cia khai, Lai hmai kin rem cia hnak bangin kin bawt lo ai, laifang khai bawn cia hnak tahin cikin suah menma i hang sing, thinhnawk lio hang le.
 2. 2. Sumpai lam khai harsahnak ngawn tawk napui ai Faniu te naper hlawhtling tlang manin bawn ben suak napui ai, ramdang i bangin, Webula hleng tuh tian heh kuat tuh hmun khuaruahhar in zarh hnih (2) lai kin tang bet ii. Inapui ai, Kawl dawr in, Tahan hleng tian rori a leng retin kin kuat sak leh man kin ang tlang ii.
 3. 3. Kaimah heh kum tar lam i zo hang manin, laisikhnak mit lam ah i har deuh ai, cia mi heh harhnak pui berin ruat ing. Lai pon nganhnak hmuah tu kaima’n ngan sio manin ing.
Laibu dang ngan bet tuh thu:

Ngan bet tuh pha tu um napui ai, kin laibu in heh  lut leh lam tuh ruat har ngai man in, hmai lam ah ruat rih vivo sing lai ti ing.

Calai lam in mipui thucahhnak ah:

Kin Zanniat calai lam khangso thil thai tuh vivo hnak ah, Zanniat mi kin mah kodar vum ten ah um i ti heh aisu’n khai hai lo niuin ruat tlangin bawn tlang in suah tlang ten tum nga sing.

 1. 1. Thuanthu le  tluanthu ah, kin Zanniat ram song ah, he mi hmangdan heh phunhnih in hmang ai, hrekkhat ten, Pu/Pa san “A tluan a tluanin,” tin hmang, ai, hrekkhat ten Pu/Pa sanA thuan a thuanin,” tin hmang manin hemi ah, i ruatdan ah a dik ve vein hmu manin, pom ve ve ing. Inapui ai, Webula hrangin suahhnak i manin ‘Thuanthu‘ ti heh Webula te hmangdaan manin hmang i sing.
 2. 2. Tunlai kin peng pui in khai lo buai ai, kin Zanniat mi khai a hli kin zuan ve bang ii. Cia mi tu, “O” le “AW” i le  ciami thu ah tu kai i buai lo ai, kin pongdaan awsuahdan “a niam le a sang,”  ilo lekhaw,  “aw Com le aw Sau,” in hmang menma ing. Zaiman tifangin kin pupa te’n labu pui kin bawt bak ah, Dr. Stephen Hre Kio in khai cia bangin Bible kin ngansak tho thoin hmu ing.
 3. 3. Kin pupa san ah, “Khuang vai zai cawi ben tuh?”, ti heh lo ruat ai, tum tentoin lo cawi de ai, i Papaa Hlawnkhup in khuang vaithum (3) cawi ben le a fapa Thuan Al ai fapa heh a hming ah ‘Khuangsin’ tin lo phuah ii. Khuangsin heh i Pu i hang. Inapui tun kin miniu San ah tu Khuangcawi lam i loin, Laibu lam sawnin, mipui hnen ah thazang pe le, Thupha pha suak tuh sawn ve hangin,  mipui hnen ah thazang i pe nuam ngai hnak pakhat ve ii.

“O” i hmangdaan pawl ah. “AW” i hmangdaan pawl:

 1. 1. Kong kin Hoi tu.
 2. 2. Khawng Lawng aw ngai tu.
 3. 3. Rong ai nga sing.
 4. 4. Saw Law sa tu te lak Sawng pe ii.
 5. 5. Lam Tong tian Kong kin Hoi tu.
 6. 6. Bawi Pawl Rong  ai hang awm?
 7. 7. Inn Song ah lut tu lai na kut Som tu.
 8. 8. Kawl Paw Rong pe tu.

Hemi i hmangdaan heh Rev Hrang Kap Hnin in Kawlram pui ai, Calai bawttu ten a bawt fangin, “An tong awsuah le an tong awphawi in bawt sak ii,” tin Shekhem Magazine ah ngan manin,”Kin pong awsuahdaan in ngan ing,” tin ngawn ruat ing. I sualhnak um tuh ii. Lo i ngai thiam tu i law. Ngaithiam dun hnak thawn.

Cia hmuahin,

Kin veksen vum ah Pathian in hmufu lo kin burh tu tlang selaw.

 Pa Bawi Lio (KL)” 

Related Post

Leave a Reply