Zaam Ro Lian: Ralum Khua Tluanthu Com

Zaam Ro Lian: Ralum Khua Tluanthu Com

Ralum Khua Tluanthu Com

Zaam Ro Lian Phunhi (Ku Ku),
Ralum.
9 April 2007. Monday (Vannia).
Rem leh nia : March 7, 2015. On Saturday.

11062254_978829872142196_988028955132846576_n

Tluanthu Khawlkhawmtute :

1. Rev. San Bil (Zahre hin). Kum 1962 ah nganhnak ii.
Amah heh Locom khua ah suak ii ai, Zalang area ah pastor a hlantaber pertu awng ii. Kin pupa tluanthu kaa in relsinhnak lai in a hlantaber ngantu ii.
Rev. San Bil nganhnak hlun tlang in papa Hluan Kap, papa Con Lung le papa Suak Thang te in kum 2001 ah a thar in papa Con Lung laibu pui songah khum tlang hnak ii.

2. Papa Hluan Kap @ Man Thawng Pa (Sazuat hin). Kum 2001 ah nganhnak ii.
Amah heh Locom in Khuazawl khuatotute panih song ai pakhat, papa Ngai Hluan Sazuat tupa (fasuan) ii. Kimniang ah suak ii. Kum 1927 dung fangin Congkua tlawngah tlawng kai pan awng ii. Palik khai per awng ii. Thudik daih ngai tu ii.

3. Papa Con Lung @ Phun Mang Pa (Hlawnmung hin). Kum 2001 ah nganhnak ii.

Amah heh Locom in Simcing, ciata in hmun dangdang ah thawn tu ii. Toungphila ai Zanniat Pawlkom hoitu lam ah tel trio de ii.

4. Pa Suak Thang (Phunhi hin). Kum 2001 ah nganhnak ii.
Amah heh Ralum ah suak ii. Zalang ah tlawng kai awng ii. Tluanthu
khawlkhawmtu lak song ai a nautaber ii le a nungtu umsun ii hang. Kum 65 khim zo ii. Toungphila ah um teng ii lai.

Ralum tluanthu ngan tuh fang in papa Hlui Hmun in thok kin kul ii.

I. Papa Hlui Hmun (Phunnim Hin) Tluanthu

Amah khiah Khualai te Phunnim zawlfa ii. Ciata in Lunghawh ah a nu in tlanpui ai Hlimhlang ah umpui ii. Tlangval a khim fangin salzuam dunhnak hincang : buan, dawk, lungsep, lawnsang, lawnsau, faikhawh, thalkap ti bang pawl aisu in khai neh de lo ruangsuak pha mi-hat ngai ii.

Cia khiah a khuapuite in lau ai miben nuhmaifa in kin neh, kin uk leh tuh tu cangthil hlah tiin ti tlang ii. Ciamanin a thi thaihnak tuh tlangval upa te in thu ruat tlang ii.

Tunkum Dawngpui ah tlangval te zu bel khat tren keng ngasingkhaw, zukham fangin mi-hat zuamdun nga sing. Kin zuamdun tuhhnak tu tualvan khan sak ah banhla kuang bir ngasingkhaw, kin el ah sum khit in khangpar in dawk in khanvum ai banhla sat zuamdun nga sing. Ciafangin Hlui Hmun khiah ben lo ai khan vum in tlok in a el ur ilekhaw cia teng ah rek nga sing tiin thuthup sawm tlang ii.

Cia thuthup khiah hmaitongnu in zaa ve ngelcel ai Hlui Hmun khiah rel ii. A daihdun manin rel ii tuh ii. A thu sawmtlanghnak bangin bawn peupeu ai Hlui Hmun in a thuthup ling hlen manin zu tulhhnak khiah a kham / ri in ding hiam lo in um ii. Zuamdunhnak ah khai Hlui Hmun in sat ben leh thio ai amah le mah khai tuahmawh lo in luat le tlangval te tumtekhnak bangin rek ngah lo ii.

Zuamdun ben zu tulh sal napui thuthup ling hlio manin a kham in ding hiam cuang lo in um le hau pan tlang miahmo ii hang. Ciafangin Hlui Hmun khai, Awhawilawh! I rek tum peupeu ii hang maw ti le vuancer lam in tlan ai hmaitongnu inn ah vun le hmaitongnu in benpui songah thup ai khopui in khum kio ii. Tlangval te in dum miahmo napui hmaitongnu in tlan zo teu tiin zawl le a nunhnak hum ngah ii.

A thaininghla khuavar hlan pah hmaitongnu ai vaitheu neu thawn Ngalsip tlangah kai le Zaham tlang ah zukzu in Cirhzawl (tun Ralum ram) ah buksam ii. Cen lo vai ai rongci tu hmaitongnu hnen ah thup neu in lang de ii. Rong thar tlung fangin hmaitongnu khiah bukkiltu tuh in hawl ii. Hlui Hmun in lo vai de ai, I lo vai lak ah mi kawi lekhaw I ko tu tiin tiam de ii. Vaikhat tu ko peupeu ai Hlui Hmun khai ralring ngai in tlung ngerngo le aisu khai hmulo ii. Ciafangin Hlui Hmun khai aican in um le aisu le umlo, zaimanin I ko ii si? Na hiam suak ii awm? tiin zawt ii. I peu ee, tiin sawn ai ciafangin nau po ii.
A nupui nau-rawp le ngalrual thin ai hiam ii. Papui khai faipui le bawmpeer kengin sa dum le ngalrual panga ngah ii. Ciafangin nupui tu ngalrual thinte ai le thinnuam ngai in um ii. Ciatin rong-aih, tidin nuam io in um manin midang in khai ben vivo le khua ah cang ii ti bang.

Cailaitak ah Zavung (tun Zalang ram) khua ai Phek (Sihzang) te thawn rem ngai in um awng ii. Cirhzawl ah Phekte thi-ral kawi le pasal rual lak ah fenu suahdang mawi io pakhat tel ve ii ti. Cia fenu heh Hlui Hmun in daih le a ham ah to in zu khawn de napui, fenu mawi neu tu thawn bengbo ii ti. Hlui Hmun thinraw ai conkiang in pet le thi te ii.

A thaininghla a luang khaih inn lam tlun in a zawng teng, Hlui Hmun in, “I ral ai khisa zonzawng dun na petpet,” tiin hnihsan in lo auh ii. Phek te thinraw in “Awhawh! Hlui Hmun, nang ciah lingleh nga si, tunhnua nithum ah na leng tuh ii ing, konnah khai tlan ma law,” tiin ti ii. Cia pah Hlui Hmun tu kawlvangsau tat in bawh ai a khuapui te tu ral lau in tlan sek ii ti. Minung 100 lai in siim peupeu le a vuan vingkulh cingkiim ah Hlui Hmun amah lek in tawng dekdo ii ti. A nupui in a kut ai thikharhhnak sawm tuh in awmtai ti khaih mai vum ah awm sah hlio ii ti. Ral thuthantu 2, 3 dung dian luat in rek sek ii ti. Ciami ral neh cuangin a fapa nai fang “Kiim Tawng” tiin hming bawn ii.

A fapa selkhal cu khim fangin ruaceh thal in a vok rual song ai a ngawber kap ruai le ngal ngah tiin aih (puai bawt) sak awng ii ti bang.

II. Papa Kiim Tawng (Phunnim Hin) Tluanthu

Vaikhat lai ah Kiim Tawng tu Cantum (tun Zalang ram) ah sa dum ai ngalnupui, a lu ah phiang-ek khai (hmulsau io a hual in far) thluahthlo in kawi le faipui in khawh ngah pang kio ii. Cia khawh sawngpah van in mairo zualpui phakzual tia tlok zuangzo le zaam diamdo ai Kiim Tawng khiah mairo in fun le khua hmu lo, a thin am thawn lungphat, laiphat in tlung le ram ling imanin inn tu hlen ben teu ii ti. A zanmang ah khuavang te in, “Zaimanin kin vok daihberhnak, a ci khawi kin rek sak, nang ciah na hin, na nam le na tilri tian na zong tuh ii ing,” tiin hau dek ii ti. A mangmanhnak bangin a ci thim peupeu ii tiin rel bang tlang de.
“Ral ee ti le Hlui Hmun ko ta tu ih, sa ee ti le Kiim Tawng ko ta tu ih.”

III. Khuapi khua le Zavung khua Tluanthu

Siah Thang nupuihmasa fa hohahnak in Khuapi khua (tun Ralum ram) ah um ii. Zavung khua (tun Zalang ram) ah a nu Phek te, nupuihnuata fa hohahnak in um ve ai Khotlan (tun Samniim) rawn ralkhat le ralkhat in um tlang ii. Inn 700 (zasarih) lai karh awng ii ti bang. Ciatengah Sunbo hin te kawl zu ai lamlak ah “Voihosan” tawk le khul napui inn ah tlun ngamlo manin khuahnar ah phum ii ti. Ciamanin zan fang khuasongah vui thawmvang pau lianglo de le lau ngai in um tlang awng de ii.

Zankhat tu “Mipol” mangah, “I lau mah ih, kaimah khiah ning kiltu le ning humtu ing” tiin rel ii. Ciahnua fangin zawt dun le khuahnar ai a phum hmun in lang leh le khua songah phum ii ti. Cia khiah bia in, hi-bawl de le rong khai siah ttio de ii. Ciatihbangin “Vuihosan” in hum hlen manin ral te in siim thil rian / bul lo ii. Siim bawn lekhaw khuahnar hleng ve le ruah sia khuahu le rial in seu dekde ai hnawt sio de ii ti. A ral nehhnak heh Phek (Sihzang) ram Pingpih le Ai-nge tian neh ai “Siah” ah ci cuaikhat tren kumsiar siah de ii ti bang.

Inapui le “Vuihosan” pai ruai kio ii. A pai daan tu he tih bangin ii. Vaikhat lai ah Phunhi hin innsangpa in a nupui nau pai lai vit le a unaupa tlangval Tlang Mang in vit dun mah ih, tiin a lai in suk thawn kham / phal ii ti. Inapui a pasal in sirh le thi kio ii. (Tluanthu hrekkhat ah tu he pa heh a khuabawi ii ai, a meeting lak ah a nupui in ciatin, khiatin ti tu ih tiin aili manin a pasal in aili mah tiin a king in soh le a nupui naupai teng manin a pumpui soh ngah ai nau hnawm in thi ii ti.) Cia khaih a pasal in Tlang Mang in rek ii tiin hluk ngio ii. A fa te in I nu kin rek sak tiin urh ngio le lehrul tum ngio manin saphaw zual le phak zual lang le kawl ah Arsinam rawn lam in tlan ii. A tlan hmun ah bawh le faipui in khawh napui her man vut manin a hnualam saphaw ngah le pemlo manin zaikhai ur lo neu in let teu le Falam (tun Ttaisun) khua sawn ah tlan ii.

Cialai caan ah Falam (Traisun) te in Khuapi khua ai Zanniat te uk ben lo ii. Tlangval Tlang Mang heh Khuapi khua in kin ben hnak ii ti Falam te in a ling fangin, “Zaiman Khuapi khua heh siim thil lo ii? kin rel hlah le si na rek tuh ii ing” tiin hring tlang ii. Ciafangin Tlang Mang khai I thi tuh tah in tu tiin Khuapi khua thuthup phuang kio ii hang. Ning uk ben lo hnak san tu “Vuihosan” nai manin ii tiin rel kio ii. Ciapah Falam te feh tlang le zanlak ah “Vuihosan” ru ngah kio ii. (Kum 1800 dung ii na rawn).

Ciahnua tu Khuapi khua khai khuahumtu nailo manin ral te in siim ai neh ben ciamco de ii hang. Ral lau manin Lumte, Locom, Khualai lam ah tlang ii ti bang.

Hihtuh : He heh Khuapi khua cimpil le cihmit ruaitu a hnuataber Phek ral hlan ai thu te ii.
“Vuihosan” nai nawn lo hnua Falam (Ttaisun) mitaltok thai tein Khuapi khua ah zukzu le “Ning tu um menma, zai ralring lo, Zultu khua te tu ning siim tuh zamdeng, suanbial (suan-er) le vaitheu in um ii bang” tiin zawl ii. Ciatih bang ttiah in Zultu te hnen ah honhong le “Ning tu um menma, zai ralring lo, Khuapi te tu ning siim tuh zamdeng, suanbial le vaitheu in um ii bang” tiin zawl fawnfawn ii. Ciafangin Khuapi khua tein Falam te zawlhnak sang in Zultu khua siim peupeu le amah te lak ai Kawl hnawmtaam hmuithiampa in a hla ngai ai Zultupa kap zuangzo le kha peu kio ii ti. Ciapah Zultu pasal te tu, “Ral! Ral!” ti le hampalak ah tlan le relh sek ii hang. Ral-relh in a um teng ah Zanniat hin mifimpa in he tih bangin thu lo sawm ii. “Tun in Khuapi le Zavung te heh kin khua songah daih bangin su phau le sa phau in um tlang teng ii ai a khua ah pasal um tuh lo ii.

Ciamanin pasal pawl a khua ah feh tu ii lai, ral neh tlung bangin vu /au tu ih. Ciafang ralring lo pui in ning cang lianglo ngaikhaw rek tu sek ih. Cen Khuapi khua daar pawl le Zavung khua daar pui khai lang tu ih. Ciabenfangin (Zultu ah) tlung tu ii lai Ngalsip tlang in daar tum tu ih. Ciapah a nite in kin khua Khuapi le Zavung a lehlawk in kin siim zo ai kin nu le kin fate rek zo sek ii bang hang ee ti ling ngaikhaw, hnawt kul bul lo in a lau tlan tuh berh ii,” tiin ti ii. A thu sawm hnak bangin bawn tlang awng peupeu ii ti.

Ciatihbangin Khuapi le Zavung heh hnawmcan tuar awng peu napuikhalkhaw khua cimpil le ci-hmit kio ngaingai tu ii lo ii. Khuapi le Zavung cimpil le cihmit ai khua pai kio hnak ngaingai tu Phek (Sihzang) ral man sawn ii ti. Inapui Phek ral thu ngan ben te lo ii sing.

Ciatih in Khotlan / Ralum ram tu lawng diam, minung umlo in um ai tupui le ngawpui ah cang awng ii. Khuapui khua heh aisu in din ti ling ban lo ii sing. Papa Hlui Hmun Phunnim in din tiin hluk thih deuh lo ii. Aisu in din ti hluk ben lo napui singkhaw khuapi khua khiah um awng ai a pai awng kio ii ti tu um ii sing. Tunnia tian a khua hlun rawp pui tang hlen ii lai. Thahai kungpui kung 2 tang hlen lai ii.

IV. Khuazawl in Tunnia tian Tluanthu

Khotlan (Ralum) ram heh aisu umlo in tupui, ngawpui ah cang hnua (Ralum ram songah khua hlun rawm neuneu um bial ii le kin ling ban lo hnak thil tampui um tuh ii) Locom in Khuazawl khua ah papa Sawi Din (Phunhi) hohahnak in Ngai Hluan (Sazuat hin) te kom kum 1892 dungah khua sat tlang leh ii. (Sawi Din fapa Kah Khup; Kah Khup fapate : Kap Ling, Lai Bik le Luai Zaam). Mirang te hlen ngawm ral dap thok kum 1892 dungah ii thai tuh ii. A thula tu he tih bangin ii.
Khualai tlaang (zatkuat) riat ah a um tlang lai teng, a khuabawi heh Zanniat hin pa Hluan Cong ii ai a nupui tu Sazuat hin nu Man Luan (Zul Det Nu) ii. Khualai tlaang riat heh innkhi 800 lai khim napui ai Falam (Ttaisun) ten uk teng ii. Fenu mawimawi, rong phapha, nau rong khawihnak sapherh, aiti le banhla te tian lang sek, ai sek in zohsuam awng de ii ti. Cia khiah nu Man Luan (khuabawipa nupui) in an / tuar ben lo manin he tih in thu lo sawm ii ti. “Mi zohsuamhnak in um li menma, ri-nam zu sang tu ii lai a zu kham fangin rek tu sek ii” tiin lo sawm ii.
A thu sawmhnak bangin ri-nam zu sang peupeu le a kai fangin Falam te ko ai tuul le a ri, a kham fangin innka zin sawt suak hmasasa rek sek ii ti. Pakhatpa tu zu ding hiam lo maw, a kham lo ii na maw, ralthantu tuh in dawp ngah teu ai a khuapuite tu rek ngah sek ii ti. Ciami thu khiah Falam te in zaa fangin a raw ze hlaihlawr manin Khualai te cimpil in cihmit sek tuh in siim ii. Ciafangin Man Luan manin ii ti thu ling leh ai a hin Sazuat te lek cihmit in rek tum ii hang. Man Luan heh tun ai Mualzawl khua dungah Falam te in a tlan hmun ah hman ai a lu haihpui in tlam le a kaa songah lungvar (lungsiraw) thun in dah awng ii ti bang.

Ciabang ral raw (hrang) lai tak ah Sazuat hin papa Ngai Hluan le papa Zom Zul te heh Locom ah hleng ai Phunhi te in tun ai Ralum ram “Dawndang” kuapui songah thup in cawm awng ii. Dawndang kua heh “Laklai kua”, “Pondum pho hmun” le hnuata ah “Sazuat kua” tiin khai ko de ii. Kum zaizah meng thup ti ling ban lo ii sing. A thuptu heh Locom khua a sat sal leh tu papa Than Zaam fapa Mang Bawm te ii selai awl ii. He mi hmun ah a thuptu heh papa Sawi Din tiin khai rel ii. A thup man ah Ngai Hluan in a farnu Buk Suui heh a nupui tuh in pe thun ve ii ti ii. Zaimantifangin a remdun thiam lehlo ai a haudunhnak Sawi Din ponkam ah dak ii. “Aw I pu Ngai Hlan, nang ai kai lon, kaimah in lu rang na cang tuhhnak lu hang na ruai ing, hai zo te ii hang sim?” tiin ti ii.

Mirang hleng kum 1892 dung fangin Phunhi te in Locom ah lang leh sal ii ti bang. Ciafangin Ngai Hluan te in Locom ah um hlen fangin tu misal (Phunhi te sal) ah kin cang tuh ii tiin ruat ii na rawn khaw, caimanin Khuazawl ah khua sat in khua to ii. A tupa (makpa) Sawi Din khai tel ve ai hicamtu (hi-rai-bawltu) suang upa pakua lak ah hicamtu upaber (Suangbawi Lianber) ii. Amah hicamhnak in khua to ii. Ciamanin amah innkua heh “Suangnu Suangpa” tiin ko de hnak ii.
Kum 3 dung um tlang hnua ah Sawi Din le Ngai Hluan te pufa hauhsia in hau kom ii. A hauhnak thula tu he tih bangin ii. Sawi Din heh lo vai thakol ngai ii le rong aih cawk lo in nai de ii. Ngai Hluan heh sa dum kol ngai ii le sa hincang kap ttio de ii. Ngai Hluan in sa aai tuh hnak rong nai de lo manin a tupa / makpa Sawi Din in a rong thawn aai sak de ii. Vaikhat tu cia tih in sa aai teng ah Ngai Hluan zu kham hngal in um dekdo manin a tupa Sawi Din in “I pu, sa peu rin na aai ben lo, kai naihsiah hmangin aai na sing khaw, puar le hngal in um dekdo mah!” tiin hau le hmaisong raw in raw le hauhsia in hau kom hnak ii.

Hauhsia in hau kom khelleh Ngai Hluan in tlangah “HI IN LON” ii ti. Hlanlai khuasia bia lai ah “Hi-in-lon” dun ilekhaw khua in tlan kul ii ti. Khua in tlan lo ilekhaw thi thai suang ii ti bang. Thi tu seh tiin tlangah hi in a lon tengah thingro fom tlung hmaitongnu in zaa ngelcel le a poi ze manin inn ah tlung ngerngo le thing hma vut in Sawi Din nupui Buk Suui hnen ah he tih in rel taito ii ti. Na u Ngai Hluan in tlangah hi in ning lon zo ii hang, a kontih in ti nga ii si? tiin ti ii. Cia thu khiah Buk Suui in a lau ze manin a pasal vai tlung ve le rel suang ve ii ti.

Cia thu zaa sawngpah Sawi Din khai thi tuh kih ve manin thil te pai le a zanzan in zing khuavar hlan pah “Ralum” lam ah tlan teu ii ti. Khuazawl in Ralum heh peng 7 dung hla ii. Hi-in-lon heh Khuazawl in tlan lo selai thi tuh tengteng ii. Letleh vial selai khai thi tuh ii ti. Khuazawl ai a nupi in rongfang a den cia keng de ii ti bang. Ciatapah ham bong le lo suum cih ii ti. Mi in ben ai khua ngaingai tu Riahhmun sawn ah ii leh ii ti khaw. Riahhmun ah Mitcaw (Ngenzawm) hin papa Zong Khuah in ben hlantaber ii ai a kum 17 dung, Antang (Indin) in honghnak ii ti bang de.

Ciatihbangin Sawi Din hnenah kum khat hnua kum khat mi tam vivo manin khua ngaingai ah cang ii hang. Cia khiah Ngai Hluan in hmu fangin ning lek ai khuasat, khuato thiam ii aw ii sim? kai khai khuasat thiam ve ing ti le kum 1901 dungah Kiimniang ah khuato ve ii ti.

Kiimniang ah Khambawi hin te in ben hlantaber ii ti bang. Ciamanin tunnia tian ponkam umhnak ah : “Sawi Din daih pawl Ralum ah, Ngai Hluan daih pawl Kiimniang ah,” tiin ti de ii. Ngai Hluan in Kiimniang ah khua a sat fangin Phek (Sihzang) te pa Kiim Niang (Kiim Miang titu khai um) hohahnak in khua um cia ii. Pa Kiim Niang in pa Ngai Hluan te in a ben fangin mi ben ti larhnak in le hlan daan in lam hlang ah innhmun suum ruai napui, pa Ngai Hluan te in lam sak ah suum thotho manin pa Kiim Niang te sawn in lau ai tlan leh sek ii ti bang. Ciafangin Kiimniang khua heh Zanniat khua ah cang leh ii.
Locom in Khuazawl khua sat heh AD 1892 dungah ii ni maw? Cen a hau dun ai a khek dun heh AD 1895 dungah ii na tu khaw ee. Khua ngaingai tu Riahhmun sawn ah ii le AD 1928 dung tian um tlang awng ii. Mualcung a kai leh hnak tu Cong Hlai in suatkhang sah ze in suui ai aisu in khai phur bawm hiam lo manin a suui hmun pah inn sa kio ii. [Cong Hlai fapa Lian Mang, Lian Mang fapa Sawn Lian/Phun Kulh pa]. Cong Hlai in Lian Thang fanu Zul Nuam Phunnim Zirbet nu ii. [Lian Thang fapate – (‘Thang Dawn fa nailo’) le Lian Ci, Lian Ci fapate – Thang Ci, Bawi Rul le Thang Zam]. Thang Ci heh circle chairman hlantaber pawl lak ah tel ban ii. Mualcung ah AD 1975 tian um ii. Ciata in Khuasawn ah mawtaw khung dum / ben in um le tunnia tian um hlen lai ii.

Locom – Khuazawl = 1892 – 1895 (Khuazawl khua ah a khekdun hlan kum 3 dung um tlang. Ngai Hlun te kum 9 lai um ii.)
Khuazawl – Riahhmun = 1895 – 1928 (Kum 33 dung um)
Riahhmun – Mualcung = 1928 – 1975 (Kum 47 dung um)
Mualcung – Khuasawn = 1975 in tunnia tian…

*Hihtuh : Khuazawl in Sawi Din tlan hnua rai thah um tlang ii lai. Ngai Hluan te heh Kimniang ah AD 1901 dungah tlan ii ti manin Khuazawl ah kum 9 dung rai tihnak ii. Ngai Hluan te um lo hnua khai Khuazawl ah minung rai thah pui tian um tu um ii lai. Khuazawl heh tunnia can ah tu Khitam ram ii hang.

Khuabawi per awng pawl a sangsang in :

(1) Pa Sawi Din Phunhi (Khuasattu). (2) Pa Lian Thang Phunnim Zirbet (Antang/Indin ai ko-hnak). (3) Pa Thang Dawn Phunnim Zirbet. (4) Pa Thang Ci Phunnim Zirbet. (5) Pa Zung Thang Phunnim Khukhlut. (6) Pa Sawn Lian Singrel (Tlavi mi). (7) Pa Nun Kap Darthang. (8) Pa Vum Thawng Phunnim Zirbet. (9) Pa Van Thiam Lian Phunnim Zirbet. (10) Pa Lian Thawng Phunhi. (11) Pa Suan Bawi Rangngul (Lunghawh in kin ben thar) le (12) Pa Kap Thawng Thangpak. (13) Pa Ro Uk Phunhi.

A HLENG HLANTA HIN (NAM) HMING PAWL

1. Phunhi. 2. Sazuat. 3. Sunbo. 4. Khukhlut (Phunnim). 5. Singrel. 6. Mitcaw (Ngenzom). 7. Darthang. 8. Zirbet (Phunnim). 9. Lerngo. 10. Nuhma. 11. Thangpak le hin dang te kin bet leh zianzo ii.

KHOTLAN TIHNAK ASULLAM, A MINUNG LE A RAM
Hlanlai ah khua pakhat to fangin selcang hnahpha sawibang umlo a hanghliang in hi-bawl, hicam kul trio de ii. Kum thum khim cang ah khai khua pui in hi-bawl, hi-cam kul trio de ii. Kum thum khim tian hi-bawl, hicam hlahlekhaw thi thai sek ti ii. Kum thum hlan tu lao hlam bangin um thil ii ti khaw. Ciabangin papa Hlui Hmun te khai khua hi-bawl, hicam hiam de lo manin kum thum khim hlan pah tlan bengbo de le tun lai bangin le zai thilri tlan pha le nai ve lo, kho lek tlan de manin “KHOTLAN TE ” tiin ko awng de ii ti bang.
Khotlan te kin pai sio hnak a hnuataber heh Khuapui khua kin um lai teng ah Phek (Sihzang) ral in kin sim le kin piak sio awng ti ii. A hatlam te tu Ngapha, Munglung, Antang (Indin) le Mizoram (India) lam tian ah piak sio in khua pai kio awng ii. Kin huapkau tuhhnak ah tunnia ai Khotlan te heh tunnia tun can ai Ralum ram songah a um awng te hmuah le cia te ai cihlathnak te hmuah khiah “Khotlan Minung” te ii hang sing.
Hlalai ai Khotlan ram tu Farheu tlang hlang hmuah Pamanchuang lam tian awng ii ti bang de. Tunnia tun can ai Samnim / Buk Rawn khai heh “Khotlan Rawn” ii awng napui ii. Khuapui khua kin um lai ah tu Pingpih le Ai-nge lam tian ban, uk awng ii sing ti ii.

RALUM TIHNAK ASULLAM
1. Kin ralkhat ah um tihnak ii ni maw? Papa Hlui Hmun khua toh Cirhzawl khua ralkhat le Nihmun tiin ko lon sing khaw. Ralum tihnak hmun tu Cirhzawl ralkhat le ii ngal lo ii.
2. Laipua ram hming ii tuh ii. Cen papa Hlui Hmun te khua to awng ii ngai. Khua rawm um peu ii.
3. Lang-akmual (Khuazawl) khung ah ral um awng de manin titu khai bo lo ii.

KHUASAWN TIHNAK ASULLAM
Tunnia tun can ai Ralum khua to hmun heh a laipua ram hming tu Khuasawn tiin ko ii. Khuasawn tihnak heh a laipua ram hming ii.

BIA-HNAK THULA (RELIGION)

KHUAZING KHUAVANG BIA SAN : Khuahlan ah hmuh lo khuazing khuazang te heh hi-bawl, hicam in thingpui kung ah, lungpui kung ah tibangin bia awng de ii. “Khuazing lairel el thil lo,” ti heh tunnia tian hmang de lai ii sing. Papa Sawi Din Phunhi heh hicamtu Suangbawi Lianber ii. Ciamanin Phunhi hin te heh Ralum ah tu Suangnu Suangpa te ii. Ahlaice in papa Sawi Din innkua le a cihlatte ii. Sa kap cangin Suangnu/pa te inn ah ai tlang de ii (Nunu Tin Ngam Phunnim Zirbet rel-hnak). Suangnu/pa te laoram a daihberhnak ril hlan ah aisu in khai laoram ril thil lo ii. Cia khiah papa Zung Thang Phunnim Khukhlut (Khuah Sung Pa), kum 1944 ai Pathian thu langtu in rel ngelngo de hnak ii. Kum siar hicam lo in lao vai thil lo ii. Papa Siah Zul (Nuam Hngel papa) khai khua hibawltu ii ai khuazing khuavang tein Khuaingaw khungkhek, innlulam ah hi-bawl ruai napui, Surkung, inntawlam ah hi-bawl manin khuazing khuavang te in rek tuar kio awng ii. A rek tuh khaih a manglam in khai hmu cia awng ii ti.

PAUTINHAU (LAIPIAN) SAN : Pautinhau heh minung hming ii ai Tedim peng Mualbem lam te ii. Amah te koh in tu “Pau Cin Hau” ii. Khuazing khuavang bia-hnak lak songin kum 1921 dung, papa Bawi Rul (Rev. Ro Thawng Pa) suak kum fangin Pautinhau ah lut tlang awng ii. Ciatin Pautinhau thula heh Locom lam ah rel in phuang awng ii. Papa Bawi Khup Phunhi khai sawngen hotu palik per awng ii. Palik dang te ling ban lo ing. Hlan san ai Khuazing khuavang bia daan heh hlum in Pautinhau ah lut sio ii. Pautinhau manin hlan daan a phunphun khai hlum awng ii sing.

KHRISTIAN SAN : Papa Zung Thang Phunnim Khukhlut hohahnak in kum 1944 ah minung paruk tinimhnak lang ai Pautinhau bia-hnak in Khristian bia-hnak ah lut tlang awng ii. Papa Luai Zaam Phunhi (Pa Put Pa) khai minung paruk lak ah tel ve ii. Khuasong ai Jubilee khanlung birhnak ah a hming te um liang ii.
Hlan daan heh Khristian kin lut fangin lon sio kul awng ii. Ciamanin Pautinhau lut in pan, hlan daan hlum sio awng ii hang sing ee.
Kum 1990 lam in pan tunnia kum 2015 tian Ralum ah pawlkheek pali um ii. Ciate tu Khirh ai kawhhran / CC, AG, Jesuh Khirh Kawhhran / JCC le RC ii. Inn 30 zo lo um ai pawlkheek bia-inn pali um teng ii.

PHUNHI LE PHUNNIM THUCOM
Unau ii. Khua Luai Nunu / Aanu (Phunhi hin) in rel dehnak ah a u Phunhi khual tlawng ai a nau Phunnim in inn kil ii. Phunhi tlung fangin, “Na nau tu I kil ruai sikhaw I zohsuam bang,” tiin a nupui in rel manin zu-kha in lon dun awng ii ti bang de. Ciamanin papa Sun Tai Phunhi (Sayakyi Van Kyi papa) san ah papa Kip Bawi Phunnim (Sayakyi Thang Nawn papa) in kop dun tuh sawm trio de napui ai hlan daan fangin tu kop dun ilekhaw Hin khat tumtum cihmit thai berh manin kop dun lo in UNAU tiin um hlen tuh in sawm dun awng ti ii. Tun san ah khai kop dun lai deuh lo ii ing. Unau, Hin 2 in um hleng ii ing.
Khuazing khuavang bia san lai ah Phunhi te heh Locom ah kum khat vai khat MUNGTLUNG trio de awng ii ing. Khua dang ai te khai Locom ah kum khat vai khat MUNGTLUNG de ii. Ringhial hin te heh Locom ah Phunhi hin te thawn MUNGTLUNG khat de ii. Inapui khua dang lam ai te tu tunnia ah Phunnim te thawn kopdun zo sek ai “Phunnim Ringhial” ah cang zo ii hang. Lumte ai Ringhial te ngawn amahte neu um hlen pah ii.
Phunnim te tu Lumbang khuasattute ii ai Mung nai le nailo linglo ing. Mung heh ling ban tawp rel nga sing khaw tunsan “Khawmpui / Civui / Meeting” thawn bangdun ii. Phunhite heh Locom ai sayakyi Van Kyi tualvan ah Lawithing bir in tun neu tian Mung nai hlen ii.

PAPA LIAN THANG THUCOM

Lian Thang Phunnim Zirbet heh Antang (Indin) ah Falam (Ttaisun) mi-uk Van Hmung thawn tlawng kai khat awng ti bang. Khuazawl in Riahhmun ah khua to ai khua ngaingai cang fangin Sawi Din Phunhi in khuabawi per hlen hiam lo hang manin mi-uk Van Hmung in a tlawng kai pui Lian Thang Zirbet heh Antang ai ko le Riahhmun ah khuabawi per ruai ii ti bang de.

Ciamanin Lian Thang fapa le a cihlat te heh Ralum ah khuabawi per zianzo ii. Lian Thang fapa Thang Dawn, Thang Dawn fapa Thang Ci (Thang Ci heh circle chairman hmasaber lak ah tel ban ii), Thang Ci fapa Vum Thawng le Van Thiam Lian te heh Ralum khuabawi per awng te ii.
Hihtuh : Papa Con Lung laibu pui song ai khumhnak ing.

A diklo, a remkul te lai in maw, kaa in maw I rel tu ii lai, rem tlang bang leh nga sing.

Zaam Ro Lian Phunhi (Ku Ku),
Ralum.
9 April 2007. Monday (Vannia). Rem leh nia : March 7, 2015. On Saturday.

Only registered users can comment.