Wed. Feb 21st, 2024
Zanniatram Humhim Pawlkom (ZHP) Ding Hampandan
***********************
Avai (1) hnak Meeting
Ania – April 4,2021
Ahmun -Lumte
Acan -3:04 pm
Meeting teltu pawl
——————–
1. Pa Sai Lian Thang @ Thangboo – Falam
2. Pa Con Bawi – Webula
3. Pa Phun Uk – Webula
4. Pa Thawng Kip – Lumte
5. Pa Thang Nawn – Lumte
6. Pa Khup Luai – Lumte
7. Pa Ral Za Lian Kulh (Kukulh) – Falam
8. Pa Thawng Nawl – Congkua
9. Pa Zaam Luai – Maihol
10. U Kan Aung – Thang Hluang
11. Salai Thang Sui – Lumbang
12. Salai Khua Lian Sang – Lumbang
13. Van Biak Sang – Webula
14. Run Lian Uk – Thanghluang
15. Pa Nuam Lian Thang – Khualai
16. Pa Lian Khua Za Pum – Zultu

Hampan hnak
——————
Saya Thawng Nawl Sawngen hnak in Thuruat tlang hnak hampan hnak nai

Meeting Konghoitu
****************
Pa Sai Lian Thang (Thangboo)
Thurelcathnak
************
1. March 30 ,2021 nia lam in Zanniatram mipui zonzai le buai hnak tawk i sing. Kin kul samhnak sumpai, Petrol, Fang tian harsahnak tawk tlang i sing ai, Zanniatram pui in Fund le nai lo man in Fund sii tuh dan rel tlang hnak nai.
2. Pawlkom hming hnak tuh in thurel tlang hnak le lungkhim tlang hnak nai ai, a hming ah “Zanniatram Humhim Pawlkom (ZHP) ” tin zapui lungkim in rel tlang hnak nai i sing.
3. OB (Office Bearer) pa 9 ril tuh in lungkhimtlanghnak nai ai, a hnia ai mipum 9 te ril tlang i sing.
1. Chairman -Pa Con Bawi (Webula)
2. Vice Chairman -Pa Lai Lian Lal (Lumbang)
3. Secretary -Pa Sai Lian Thang @ Thangboo (Falam)
4. J-Secretary -Pa Kan Aung (Thanghluang)
5. Treasurer -Pa Zaam Luai (Maihol)
6. Treasurer 2 -Pa Phun Uk (Webula)
Committee Member
7. Saya Thawng Nawl (Congkua)
8. Pa Thio Nawn (Zatual)
9. Pa Thang Nawn (Lumte)
Pa Sai Lian Thang (Thangboo)
Zanniatram Humhim Pawlkom
Secretary, Zanniatram

By info

Related Post

Leave a Reply